Sesja wygaśnie za 5 min, 0 s z powodu braku aktywności. Nie wylogowuj
Sesja wygasła. Zaloguj się do swojego profilu
Warunki korzystania

 

InterContinental® Hotels Group

Warunki i informacja o prawach autorskich

Oświadczenie o ochronie prywatności

 • PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WIĄŻĄCYMI WARUNKAMI PRAWNYMI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB DOKONANIEM REZERWACJI.

  UZNAJE SIĘ, ŻE POPRZEZ DOSTĘP, WYKORZYSTYWANIE, PRZEGLĄDANIE, PRZESYŁANIE, ZAPISYWANIE W BUFORZE LUB PRZECHOWYWANIE TEJ WITRYNY LUB KTÓREJKOLWIEK Z JEJ USŁUG, FUNKCJI, MATERIAŁÓW LUB TREŚCI WYRAŻASZ ZGODĘ NA KAŻDY I WSZYSTKIE WARUNKI I POWIADOMIENIA W NINIEJSZEJ WITRYNIE („UMOWA”) BEZ MODYFIKACJI. NIEKTÓRE WARUNKI, W TYM MIĘDZY INNYMI KLAUZULA DOTYCZĄCA ARBITRAŻU I KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO, MOGĄ OGRANICZYĆ TWOJE PRAWA DO WNIESIENIA ROSZCZENIA DO SĄDU. Jeżeli nie jesteś Uprawnionym użytkownikiem i nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie możesz korzystać z tej Witryny, w tym między innymi dokonywać rezerwacji ani pobierać z niej Materiałów. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Witryny.

  Dokumenty, dane, informacje i inne materiały (łącznie „Materiały”) zawarte w Witrynie internetowej („Witryna”) są dostarczane przez Six Continents Hotels, Inc. („SCH”), spółkę należącą do InterContinental Hotels Group (łącznie „IHG® Hotels & Resorts” lub „IHG ”), wyłącznie do niekomercyjnego, indywidualnego użytku przez potencjalnych i potwierdzonych gości IHG i/lub Uczestników programu IHG® One Rewards w celu składania zapytań lub dokonywania rezerwacji podróży i korzystania z powiązanych usług oraz w żadnym innym celu (łącznie „Uprawnieni użytkownicy”).

  SCH zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, zasad i powiadomień, na podstawie których Materiały i Witryna są oferowane w danym czasie.

  ZGODA NA UŻYWANIE. Gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat oraz zdolność prawną do zawarcia niniejszej umowy i korzystania z tej Witryny zgodnie ze wszystkimi jej warunkami. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie korzystanie z tej Witryny (jak również za korzystanie z Twojego konta przez inne osoby, w tym między innymi mieszkające z Tobą osoby nieletnie). Zgadzasz się nadzorować korzystanie z tej Witryny przez osoby niepełnoletnie pod Twoim nazwiskiem lub z Twojego konta. Gwarantujesz również, że wszystkie informacje dostarczone przez Ciebie lub osoby z Twojego gospodarstwa domowego podczas korzystania z tej Witryny są prawdziwe i dokładne i bez ograniczeń, oraz że, między innymi, nie będziesz dokonywał fałszywych ani oszukańczych rezerwacji. Zgadzasz się, że funkcje rezerwacji w tej Witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do dokonywania zgodnych z prawem rezerwacji lub zakupów dla Ciebie lub innej osoby, w imieniu której jesteś prawnie upoważniony do działania. Rozumiesz, że nadużywanie lub niewłaściwe używanie funkcji rezerwacji w tej Witrynie może skutkować odmową dostępu do takich funkcji.

  W przypadku jakichkolwiek rezerwacji lub innych usług, za które mogą zostać naliczone opłaty, zgadzasz się przestrzegać nałożonych warunków zakupu, w tym między innymi regulować wszelkie należności w terminie oraz przestrzegać wszystkich zasad i ograniczeń dotyczących dostępności stawek, produktów lub usług. Użytkownik w pełni odpowiada za wszelkie należności, opłaty, cła, podatki i kwoty naliczone w związku z używaniem niniejszej Witryny. Należy mieć na uwadze, że w większości przypadków hotele marki IHG są własnością niezależnych podmiotów, a transakcja może nie odbywać się bezpośrednio z SCH, ale z franczyzobiorcą/licencjobiorcą hotelu. Korzystając z niniejszej Witryny, wyrażasz zgodę na zawarcie umowy z właścicielem hotelu oraz SCH, jeżeli ma to zastosowanie, oraz na przestrzeganie warunków rezerwacji.

  REZERWACJE BEZPRZEWODOWE. Nie gwarantuje się tej funkcjonalności na wszystkich rodzajach urządzeń mobilnych podczas korzystania z tej Witryny. W celu uzyskania pomocy technicznej lub uzyskania odpowiedzi na jakiekolwiek pytania należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą usług. Należy pamiętać, że stosowane zabezpieczenia różnią się w zależności od operatora/dostawcy usług i urządzenia mobilnego. Mogą obowiązywać dodatkowe minuty/opłaty, które mogą zostać naliczone przez operatora komórkowego/dostawcę usług.

  PRZELICZANIE WALUT. Kursy walut są oparte na publicznie dostępnych źródłach i powinny być traktowane wyłącznie orientacyjnie. Stawki za pokój są gwarantowane wyłącznie w lokalnej walucie hotelu. Notowania walut nie są aktualizowane codziennie. Uważa się, że informacje dotyczące walut dostarczone przez tę Witrynę są dokładne, ale SCH i/lub jej spółka macierzysta, spółki zależne i stowarzyszone nie gwarantują takiej dokładności.

  OGRANICZONA LICENCJA NA PRZEGLĄDANIE I KOPIOWANIE. Treści i informacje wyświetlane w tej Witrynie („Materiały IHG”) są własnością SCH i/lub innych podmiotów. Pobieranie, powielanie lub retransmisja informacji IHG do celów innych niż niekomercyjny użytek indywidualny jest surowo zabronione.
  Niniejsza Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego przez Upoważnionych użytkowników. Komercyjne wykorzystanie tej Witryny jest surowo zabronione. Jeżeli jesteś obecnie Upoważnionym użytkownikiem, otrzymujesz ograniczoną, niezbywalną, odwołalną licencję na przeglądanie i kopiowanie Materiałów wyłącznie do użytku osobistego, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń.

  ZABRONIONE POSTĘPOWANIE. Zgadzasz się: (a) nie kopiować, wyświetlać, modyfikować, powielać ani w inny sposób nie przekazywać żadnych Materiałów osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody SCH; (b) nie zakłócać ani nie przerywać działania sieci połączonych z Witryną; (c) nie używać ani nie próbować używać jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Witryny lub jakiekolwiek transakcje oferowane za pośrednictwem Witryny; (d) nie przesyłać plików, danych ani innych materiałów zawierających wirusa komputerowego, uszkodzone dane, robaki, „konie trojańskie” lub inne instrukcje lub konstrukcje, które mogłyby usunąć dane lub oprogramowanie, lub spowodować, że Witryna lub jakikolwiek sprzęt lub system stałyby się niesprawne lub niezdolne do użytku w sposób, do którego zostały zaprojektowane; (e) nie kierować do Witryny lub za jej pośrednictwem jakiejkolwiek komunikacji, która narusza jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, federalne lub międzynarodowe; (f) nie kierować do Witryny lub za jej pośrednictwem jakiejkolwiek komunikacji zawierającej materiały zniesławiające, oszczercze, obraźliwe lub obsceniczne; ani (g) nie kierować do Witryny ani za jej pośrednictwem jakichkolwiek komunikatów, które naruszają prawa osób trzecich.

  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Niniejsza Witryna i Materiały odwołują się do znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów lub innych praw własności IHG i/lub innych podmiotów, lub zawierają takie elementy. Żadna licencja ani prawa do takich znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów ani innych praw własności IHG i/lub innych podmiotów nie są udzielane ani przekazywane użytkownikowi. Powielanie lub przechowywanie materiałów uzyskanych z tej Witryny podlega amerykańskiej ustawie o prawie autorskim z 1976 r., Tytuł 17 U.S.C. Żadne Materiały nie mogą być powielane, rozpowszechniane, publikowane, wyświetlane, wysyłane ani przesyłane, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie. Użytkownik nie może usuwać z Materiałów żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani informacji o własności, ani nie może korzystać z Materiałów lub tej Witryny w sposób inny niż dozwolony w niniejszej Umowie. Korzystanie z jakichkolwiek Materiałów z Witryny w jakimkolwiek innym obszarze internetu, intranecie, sieci lub innej witrynie lub środowisku komputerowym jest zabronione. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać technik kadrowania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych IHG (w tym obrazów i tekstu). Użytkownikowi nie wolno używać żadnych metatagów ani innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego naszą nazwę, znaki towarowe lub inne zastrzeżone informacje.

  INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH TOWAROWYCH. Cała zawartość tej Witryny jest chroniona prawem autorskim jednej ze spółek IHG lub jej spółek zależnych, stowarzyszonych lub licencjodawcy IHG, w zależności od przypadku. Cała zawartość niniejszej Witryny jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe przepisy o prawie autorskim.

  InterContinental Hotels Group oraz IHG® Hotels & Resorts to nazwy handlowe opisujące spółki zależne InterContinental Hotels Group PLC zaangażowane w działalność hotelarską na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie Holiday Hospitality Franchising, LLC jest franczyzodawcą/licencjodawcą większości marek i znaków towarowych IHG. Znaki towarowe należące do firmy IHG nie mogą być używane ani prezentowane publicznie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaków, z wyjątkiem pobranych logo i zdjęć, zgodnie z innymi postanowieniami w niniejszej Witrynie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

  Poniżej podajemy niektóre znaki usługowe należące do SCH, jej spółek macierzystych, zależnych lub stowarzyszonych (z których wszystkie są spółkami InterContinental Hotels Group): IHG®, InterContinental®, Regent®, Kimpton®, voco®, Crowne Plaza®, HUALUXE®, EVEN®, Hotel Indigo®, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, avid®, Holiday Inn Resort®, Holiday Inn Club Vacations®, Staybridge Suites®, Candlewood Suites®, IHG® One Rewards, Six Senses®, Atwell Suites™, Vignette™.

  POLITYKA PRAW AUTORSKICH

  SCH szanuje prawa autorskie innych osób oraz przyjęła i wdrożyła politykę, która przewiduje (a) usuwanie treści z tej Witryny w odpowiednich okolicznościach oraz (b) zawieszanie lub usuwanie posiadaczy kont lub subskrybentów, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie innych. Jeżeli jesteś właścicielem praw autorskich i uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, skontaktuj się z wyznaczonym agentem ds. praw autorskich IHG, jak określono poniżej, i podaj następujące informacje:
  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa autorskiego, które zostało rzekomo naruszone;
  • Identyfikacja dzieła chronionego prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone lub, jeżeli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej jest objętych jedną informacją o prawach autorskich, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie;
  • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo lub jest przedmiotem działań naruszających prawo, oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału;
  • Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się ze stroną wnoszącą skargę (na przykład adres fizyczny, adres e‑mail i numer telefonu strony wnoszącej skargę);
  • Oświadczenie, że strona składająca skargę ma w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału jest niedozwolone;
  • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod karą za krzywoprzysięstwo, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

  Powiadomienia o rzekomym naruszeniu należy kierować do Agenta Praw Autorskich IHG na adres:

  Copyright Agent
  Six Continents Hotels, Inc.
  Three Ravinia Drive
  Suite 100
  Atlanta, GA 30346-2149

  e‑mail: DMCAcomplaints@ihg.com
  Tel.: 770 604 8760
  Faks: 770 604 2378

  Osoby przesyłające treści do Witryny powinny mieć świadomość, że spółki IHG zastrzegają sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia ich subskrypcji lub kont w przypadku, gdy stwierdzą, według własnego uznania, że osoby te uporczywie naruszają prawa autorskie.

  WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW. Materiały są informacjami poufnymi i zastrzeżonymi spółek IHG lub jej licencjodawców, stosownie do przypadku.

  POWIĄZANE WITRYNY INTERNETOWE. Ta Witryna zawiera linki do innych witryn internetowych. SCH udostępnia takie linki wyłącznie dla wygody użytkownika i wyłącznie w celach informacyjnych. SCH nie przegląda wszystkich informacji zawartych w tych innych witrynach internetowych. Umieszczenie tych linków w żaden sposób nie oznacza rekomendacji, wsparcia ani aprobaty SCH ani innych spółek IHG dla treści, reklam, produktów, usług, zasad lub innych materiałów w takich witrynach internetowych lub dostępnych za ich pośrednictwem. Ani SCH, ani żaden inny dostawca produktów lub usług związanych z niniejszą Witryną nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych witryn internetowych i nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących innych witryn internetowych ani treści lub materiałów w takich witrynach internetowych. Decydując się na odwiedzenie innych witryn internetowych, robisz to na własne ryzyko. Inne witryny internetowe mogą zawierać łącza do niniejszej Witryny. Umieszczenie takich łączy nie oznacza rekomendacji, wsparcia ani aprobaty treści, reklam, produktów, usług, zasad lub innych materiałów w Witrynie lub dostępnych za jej pośrednictwem.

  PRYWATNOŚĆ. Korzystanie z Witryny podlega Polityce ochrony prywatności IHG. Jeżeli chcesz zapoznać się z zasadami ochrony prywatności, znajdziesz je w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

  BEZPIECZEŃSTWO. Jeżeli otrzymałeś login i hasło, wówczas każdy taki login i hasło są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Nie wolno Ci ujawniać swojego loginu ani hasła nikomu innemu ani zezwalać nikomu na korzystanie z Twojego loginu i hasła w celu uzyskania dostępu do Witryny. Odpowiadasz za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego loginu i hasła oraz przyjmujesz odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta lub hasła. Musisz niezwłocznie powiadomić IHG w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Twojego loginu lub hasła.

  ZASTRZEŻENIE. MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ZAPEWNIEŃ, ZOBOWIĄZAŃ ANI WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Z UWAGI NA FAKT, ŻE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH JEST ZABRONIONE, POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. Ponadto SCH nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, łączy ani innych elementów zawartych w Materiałach. SCH może dokonywać zmian w Materiałach lub programach, zasadach lub innych informacjach opisanych w Materiałach w dowolnym czasie i bez zapowiedzi. SCH nie zobowiązuje się do aktualizacji Materiałów.

  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA IHG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE ANI WTÓRNE, ANI JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY — W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIAŁABY CHARAKTER UMOWNY CZY DELIKTOWY — WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, MATERIAŁÓW, UMOWY BĄDŹ ICH DZIAŁANIA, LUB WYKONANIA BĄDŹ NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ IHG LUB ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZGŁOSZONE ROSZCZENIE JEST OPARTE NA POSTANOWIENIACH UMOWNYCH, ZARZUCIE ZANIEDBANIA CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII DOCHODZENIA ROSZCZEŃ, NAWET JEŻELI IHG ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Z UWAGI NA TO, ŻE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE JEST ZAKAZANE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ DO CIEBIE ZASTOSOWANIA.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (18 U.S.C. 2701-2711): NIE GWARANTUJEMY POUFNOŚCI ANI PRYWATNOŚCI JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI LUB INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH W WITRYNIE LUB DOWOLNEJ INNEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ POWIĄZANEJ Z TĄ WITRYNĄ. NIE ODPOWIADAMY ZA PRYWATNOŚĆ INFORMACJI, ADRESÓW E‑MAIL, INFORMACJI REJESTRACYJNYCH I IDENTYFIKACYJNYCH, MIEJSCA NA DYSKU, KOMUNIKACJI, INFORMACJI POUFNYCH ANI TAJEMNICY HANDLOWEJ, ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH TREŚCI PRZESYŁANYCH W SIECIACH UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ WITRYNĘ ANI W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK INNYM KORZYSTANIEM Z WITRYNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

  WYPOWIEDZENIE/OGRANICZENIE DOSTĘPU. SCH zastrzega sobie prawo do modyfikowania dostępu lub zablokowania dostępu do Witryny i Materiałów lub dowolnej ich części w dowolnym czasie, według własnego uznania, bez zapowiedzi.

  POWIADOMIENIA. Wszelkie powiadomienia i inna komunikacja dozwolona lub wymagana przez postanowienia niniejszej Umowy mogą być przekazywane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub, jeżeli pochodzą od spółki IHG, poprzez umieszczenie takiego powiadomienia w niniejszej Witrynie. Powiadomienie uważa się za doręczone z chwilą jego otrzymania przez Ciebie, jeżeli zostało wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, lub natychmiast po opublikowaniu w niniejszej Witrynie.

  PRAWO RZĄDZĄCE.Postanowienia niniejszych Warunków korzystania podlegają prawu stanu Georgia w Stanach Zjednoczonych i będą zgodnie z nim interpretowane i egzekwowane, bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie spory nieobjęte zapisem na arbitraż w niniejszej Umowie lub Materiałach można rozstrzygać wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych.

  ARBITRAŻ. Z wyjątkiem wszelkich roszczeń lub sporów dotyczących własności, ważności lub używania jakichkolwiek znaków towarowych lub znaków usługowych IHG, a także w zakresie dozwolonym przez właściwe przepisy prawa, wszelkie spory wynikające z działania niniejszej Witryny, niniejszych Warunków korzystania, Materiałów lub Umowy, lub z nimi związane, w ramach których strona ubiega się o odszkodowania i zadośćuczynienie i/lub zwrot kosztów obsługi prawnej, a także inne odszkodowania („Roszczenia objęte zakresem”), będą zgłaszane do arbitrażu przed Amerykańskim Stowarzyszeniem Arbitrażowym (AAA). SCH ma prawo we właściwym przypadku do uzyskania tymczasowych zakazów zbliżania się, tymczasowego lub wstępnego nakazu sądowego i/lub rozstrzygnięcia deklaratywnego (innego niż deklaracje dotyczące wysokości odszkodowania pieniężnego) od sądu właściwej jurysdykcji.
  Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez jednego niezależnego arbitra, którym będzie adwokat lub sędzia w stanie spoczynku. Arbitraż będzie prowadzony zgodnie z każdocześnie obowiązującymi Regułami Arbitrażu Handlowego AAA. Wszystkie sprawy objęte federalną ustawą o arbitrażu (9 U.S.C. 1 i nast.) będą regulowane przez tę ustawę, a nie przez jakiekolwiek stanowe prawo arbitrażowe. Uczestnik i SCH zrzekają się wszelkich praw do utrzymywania innych dostępnych procedur rozwiązywania sporów, takich jak postępowania sądowe lub administracyjne w celu rozstrzygnięcia sporu. Uczestnik i SCH zrzekają się wszelkich praw do procesu z ławą przysięgłych w przypadku takich sporów. Zasady arbitrażu różnią się od zasad mających zastosowanie w sądzie. Nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a kontrola jest ograniczona, ale arbiter może przyznawać takie same odszkodowania i zadośćuczynienia oraz musi przestrzegać tych samych ograniczeń określonych w Umowie, jakich przestrzegałby sąd.

  Podejmując decyzję, arbiter kieruje się Umową i Materiałami, jest zobowiązany do stosowania właściwego prawa i nie może orzekać niezgodnie z tym prawem. Arbiter nie może (1) bez zgody wszystkich stron, połączyć roszczenia więcej niż jednej osoby w jedną sprawę, (2) uczestniczyć w powiadamianiu lub ułatwiać powiadamiania innej osoby o potencjalnych roszczeniach ani (3) prowadzić arbitrażu ani postępowania zbiorowego ani reprezentacyjnego. Arbiter uwzględni w swoim orzeczeniu wszelkie zadośćuczynienie, które uzna za słuszne w odniesieniu do szkód finansowych (wraz z odsetkami od niezapłaconych kwot, licząc od terminu płatności, według maksymalnej prawnie dozwolonej stopy procentowej), oraz honorariów i kosztów adwokackich. Orzeczenie arbitra jest rozstrzygające i wiążące dla wszystkich stron niniejszej Umowy, a wyrok w sprawie orzeczenia może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

  Jeżeli jedna ze stron naruszy taką umowę arbitrażową, wszczynając postępowanie w sprawie Roszczenia objętego zakresem w sądzie, sąd (a nie arbiter) będzie upoważniony do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji, tworzenia, istnienia, wykonalności, ważności i zakresu Warunków korzystania, w tym Umowy, niniejszej umowy arbitrażowej oraz zrzeczenia się praw do roszczeń zbiorowych i reprezentacyjnych. Jednak jeżeli strona przestrzega postanowień takiej umowy arbitrażowej i składa wniosek o arbitraż bez złożenia skargi w sądzie, arbiter będzie uprawniony do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji niniejszych Warunków korzystania na potrzeby zbadania sprawy lub podstaw danego roszczenia, jednak nie będzie mieć uprawnień do rozstrzygania jakichkolwiek sporów dotyczących tworzenia, istnienia, wykonalności lub ważności Warunków korzystania, w tym Umowy, niniejszej umowy arbitrażowej oraz zrzeczenia się praw do roszczeń zbiorowych i reprezentacyjnych.

  POUFNOŚĆ. Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, całe postępowanie arbitrażowe (w tym między innymi wszelkie orzeczenia, decyzje lub zarządzenia arbitra) pozostają poufne i nie mogą być ujawniane nikomu poza stronami niniejszej Umowy.

  OKRES PRZEDAWNIENIA. Wszelkie Roszczenia objęte zakresem muszą zostać wniesione w ciągu 1 (jednego) roku od wystąpienia faktów stanowiących podstawę takiego roszczenia lub powództwa, pod rygorem przedawnienia. Niniejszy punkt dotyczący Okresu przedawnienia nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey oraz nie ma zastosowania, gdy zabrania tego prawo lokalne.

  ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO ROSZCZEŃ ZBIOROWYCH I REPREZENTACYJNYCH. W zakresie dozwolonym przez prawo Uczestnik zobowiązuje się nie wnosić pozwów zbiorowych przeciwko spółce IHG, nie uczestniczyć w pozwach zbiorowych przeciwko spółce IHG, nie wnosić pozwów zbiorowych ani reprezentacyjnych przeciwko spółce IHG w ramach arbitrażu ani nie brać udziału w takich postępowaniach arbitrażowych przeciwko spółce IHG w odniesieniu do jakichkolwiek Roszczeń objętych zakresem. W zakresie dozwolonym przez prawo Uczestnik zgadza się, że takie roszczenia mogą być wnoszone wyłącznie indywidualnie, a nie w imieniu innych osób.

  POSTANOWIENIA RÓŻNE. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępuje wszystkie wcześniejsze ustne i pisemne umowy. Żadne niewykonanie lub opóźnienie ze strony IHG w wykonywaniu jakichkolwiek praw lub środków zaradczych wynikających z niniejszego dokumentu lub egzekwowaniu postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego prawa. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostała część zachowa pełną moc. Jeżeli zrzeczenie się roszczeń zbiorowych i reprezentacyjnych zostanie uznane za niewykonalne, wszelkie roszczenia wnoszone na podstawie powództwa zbiorowego lub reprezentacyjnego muszą zostać wniesione do sądu właściwej jurysdykcji, a sąd taki będzie wyłącznym sądem właściwym dla takich roszczeń. Nagłówki są wyłącznie udogodnieniem i nie służą interpretacji niniejszej Umowy.

 

© Copyright 2001-2022 InterContinental® Hotels Group, Three Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346-2121 USA Wszelkie prawa zastrzeżone. Większość hoteli to placówki należące do niezależnych właścicieli i/lub z niezależnym zarządem.

Data wejścia w życie: 13 kwietnia 2022 r.