Sesja wygaśnie za 5 min, 0 s z powodu braku aktywności. Nie wylogowuj
Sesja wygasła. Zaloguj się do swojego profilu

IHG One Rewards

Regulamin uczestnictwa

 

I. Ogólne warunkiinformacja o ochronie prywatności

II.  Poziomy uczestnictwa

III.  Korzyści dla Uczestników i nagrody Milestone Reward

IV.  Gromadzenie Punktów IHG One Rewards

V.  Wykorzystywanie Punktów IHG One Rewards

VI.  Sojusze programów lojalnościowych

VII. Inne programy IHG One Rewards

VIII. IHG Business Rewards

IX.  Często zadawane pytania

 

Program IHG One Rewards („Program”), który obejmuje InterContinental® Ambassador i IHG® Business Rewards, to program lojalnościowy oferowany przez Six Continents Hotels, Inc. („SCH”) oraz jej spółki zależne i stowarzyszone, z których wszystkie są spółkami grupy InterContinental Hotels Group (łącznie „IHG® Hotels & Resorts” lub „IHG”). Uczestniczące obiekty Iberostar Beachfront Resorts są objęte programem IHG One Rewards, a aktualną listę obiektów Iberostar Beachfront Resorts można znaleźć tutaj. Portfolio Iberostar Beachfront Resorts nie obejmuje obiektów na Kubie.

Uczestnicząc w tym Programie, zgadzasz się na niniejszy regulamin („Regulamin”). Niniejszy Regulamin opisuje Program IHG One Rewards i niektóre korzyści oferowane jego uczestnikom („Uczestnicy” lub „Ty”). Warunki szczególne programu lojalnościowego InterContinental Ambasador przeznaczonego dla hoteli marki InterContinental oraz programu lojalnościowego IHG Business Rewards oferującego korzyści dla osób dokonujących rezerwacji podróży służbowych można znaleźć w dalszych częściach niniejszego Regulaminu.

Program i jego korzyści są oferowane według wyłącznego uznania IHG. IHG może w dowolnym momencie dokonać cesji lub przeniesienia dowolnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Programu lub innego programu lojalnościowego na dowolny powiązany lub niepowiązany podmiot, według własnego uznania.

Ogólne warunki i informacja o ochronie prywatności

 1. Rejestracja Uczestnika: Przystąpienie do programu lojalnościowego IHG One Rewards nie wiąże się z żadnymi opłatami. Nowi Uczestnicy mogą zarejestrować się w Programie, podając wymagane informacje na stronie internetowej Programu, za pośrednictwem hoteli marki IHG, aplikacji IHG One Rewards lub innych kanałów autoryzowanych przez IHG. Rejestrując się w Programie i korzystając ze swojego konta Uczestnika, będziesz uprawniony do korzyści opisanych poniżej oraz do gromadzenia Punktów IHG One Rewards („Punkty”), które można wykorzystać na Noclegi za punkty (zgodnie z definicją poniżej) i różne towary.
 2. Marki uczestniczące w programie: W Programie uczestniczą następujące marki hoteli IHG („Hotele IHG”):
  • Atwell Suites™ 
  • avid® hotels
  • Candlewood Suites®
  • Crowne Plaza®
  • EVEN® Hotels
  • Garner™
  • Holiday Inn®
  • Holiday Inn Express®
  • Holiday Inn Resort®
  • Holiday Inn Club Vacations®
  • Hotel Indigo®
  • HUALUXE® Hotels & Resorts
  • Obiekty Iberostar Beachfront Resorts uczestniczące w Programie
  • InterContinental®
  • Kimpton® Hotels & Restaurants
  • Regent® Hotels & Resorts
  • Obiekty Six Senses Hotels Resorts Spas uczestniczące w Programie
  • Staybridge Suites®
  • Vignette™ Collection
  • hotele voco™

Marki hoteli uczestniczących w Programie mogą być dodawane lub usuwane według wyłącznego uznania IHG.

 1. Dane kontaktowe Uczestnika: Uczestnicy muszą podać aktualne i poprawne dane kontaktowe oraz aktualizować te informacje na profilu Uczestnika. IHG korzysta z danych kontaktowych Uczestnika, które znajdują na profilu Uczestnika, do prowadzenia wszelkiej niezbędnej komunikacji. IHG ma prawo zamknąć konto Uczestnika i/lub cofnąć Punkty Uczestnika, jeżeli konto ma wiele adresów e‑mail i/lub istnieje podejrzenie, że jest powiązane z nieuczciwą aktywnością lub nadużyciami. IHG zastrzega sobie prawo do zamknięcia kont Uczestnika i/lub unieważnienia Punktów na kontach bez ważnych danych kontaktowych.
 2. Kwalifikowanie się: Uczestnicząc w Programie i przyjmując związane z tym korzyści, zgadzasz się:
  1. utrzymywać i wykorzystywać tylko jedno konto IHG One Rewards w jednym czasie;
  2. być jedyną osobą korzystającą z Twojego konta Uczestnika (tj. nie współdzielić swojego konta z innymi osobami bez wyraźnej zgody IHG);
  3. że jako Uczestnik jesteś zarejestrowanym gościem zatrzymującym się w hotelu; kliknij tutaj, aby wykluczyć Nocleg za punkty;
  4. że podałeś aktualne i poprawne dane kontaktowe;
  5. że Twoje imię i nazwisko podane na koncie Uczestnika odpowiadają danym w Twoim dokumencie tożsamości;
  6. że masz tylko jeden adres e‑mail przypisany do konta Uczestnika;
  7. że masz co najmniej 18 lat lub jesteś pełnoletni w Twoim stanie lub prowincji zamieszkania, w zależności od tego, który wiek jest wyższy;
  8. że nie zarejestrowałeś się jako firma ani inny podmiot, ponieważ do Programu mogą przystąpić tylko osoby fizyczne;
  9. że zapoznałeś się z Regulaminem i go rozumiesz.
 3. Zakończenie uczestnictwa przez Uczestnika: Aby zamknąć konto Uczestnika, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta IHG.
 4. Regulamin IHG, prawa dotyczące Programu: IHG zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub aktualizowania Regulaminu uczestnictwa w Programie oraz do zmiany, zawieszenia lub anulowania Programu w dowolnym momencie. Data „ostatniej aktualizacji” podana na końcu niniejszego Regulaminu wskazuje, kiedy wprowadzono zmiany, a obowiązkiem Uczestnika jest regularne przeglądanie zmian Regulaminu. Kontynuując uczestnictwo w Programie po dacie wprowadzenia zmian do Regulaminu, zgadzasz się na te zmiany i potwierdzasz, że zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich zaktualizowanych warunków Regulaminu. Aktualny Regulamin uczestnictwa w Programie zastępuje wszystkie wcześniej opublikowane Regulaminy uczestnictwa w Programie.
 5. Prawo IHG do anulowania uczestnictwa oraz do cofnięcia lub skorygowania depozytów punktowych: IHG ma prawo anulować uczestnictwo w Programie dowolnej osoby oraz cofnąć wszelkie niewykorzystane Punkty i/lub zebrane korzyści lub nagrody na koncie Uczestnika, między innymi z następujących powodów:
  1. naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. podanie przez Uczestnika fałszywych informacji lub nadużycie Programu;
  3. naruszenie przez Uczestnika jakiegokolwiek krajowego, regionalnego lub lokalnego przepisu ustawowego lub wykonawczego w związku z korzystaniem z przywilejów Uczestnika programu lojalnościowego;
  4. niepodanie i nieutrzymywanie przez Uczestnika ważnych danych kontaktowych;
  5. niezapłacenie przez Uczestnika należności w hotelu i/lub kosztów naliczonych w czasie Pobytu Uczestnika, także w sytuacji, gdy taki brak zapłaty jest wynikiem zwrotu czeku Uczestnika z powodu braku środków lub jego nieważności z innego powodu;
  6. popełnienie przez Uczestnika oszustwa lub nadużycia dotyczącego dowolnej części Programu, w tym między innymi nadużycia stawek korporacyjnych bez upoważnienia (np. nieokazanie odpowiedniej identyfikacji lub weryfikacji przy zameldowaniu), wszelkie zachowania, które niewłaściwie wpływają na akumulację Punktów lub nagród, lub nadużycie możliwości wykorzystywania Punktów Programu (w tym korzystanie z „botów” lub innych zautomatyzowanych sposobów udziału w promocji);
  7. utrzymywanie przez Uczestnika więcej niż jednego aktywnego konta;
  8. fizyczne, ustne lub pisemne molestowanie lub nękanie personelu hotelowego lub personelu IHG przez Uczestnika;
  9. nadużycie/niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek korzyści lub przywilejów zapewnianych przez hotele marki IHG lub czerpanie takich korzyści lub przywilejów z naruszeniem mającego do nich zastosowanie regulaminu, w tym między innymi sprzedaż lub wymiana Punktów, voucherów punktowych lub Noclegów za punkty;
  10. dokonywanie przez Uczestnika rezerwacji za gotówkę na podstawie własnego numeru Uczestnika programu lojalnościowego IHG One Rewards dla innych osób, odsprzedaż rezerwacji, przypisywanie własnego numeru Uczestnika rezerwacjom bez zgody gościa dokonującego rezerwacji lub umieszczanie rezerwacji na obcych stronach internetowych;
  11. rezerwacja pobytu przez Uczestnika według opłaconej stawki oraz otrzymywanie punktów i korzyści w więcej niż jednym obiekcie w dowolnym dniu, z wyłączeniem Noclegów za punkty;
  12. podejmowanie przez Uczestnika jakichkolwiek innych działań lub angażowanie się w jakiekolwiek inne działania na szkodę Programu, IHG lub hotelu marki IHG; oceny zaistnienia każdej takiej sytuacji dokonuje IHG według własnego uznania.

W przypadku zduplikowania konta Uczestnika lub wykrycia nieupoważnionej aktywności IHG może zawiesić uczestnictwo na okres do sześciu miesięcy lub do momentu zabezpieczenia konta w drodze kontaktu z Działem Obsługi Klienta IHG. Uczestnik może zostać zobowiązany do utworzenia nowego konta lub aktualizacji swoich danych osobowych w celu dodatkowego zabezpieczenia. Jeśli Uczestnik będzie nieaktywny przez pięć lat, IHG zastrzega sobie prawo do trwałego anulowania uczestnictwa.

Anulowanie członkostwa przez IHG wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadku braku aktywności lub oszustwa IHG może zamknąć, zawiesić lub anulować konto bez powiadomienia Uczestnika. IHG nie ponosi odpowiedzialności za niepowiadomienie Uczestnika o anulowaniu konta Uczestnika, jeżeli konto Uczestnika nie zawiera ważnych danych kontaktowych. W przypadku anulowania uczestnictwa przez IHG zgodnie z niniejszym Regulaminem IHG nie ma obowiązku zezwalać osobie, której uczestnictwo zostało anulowane, na ponowną rejestrację w Programie.

Uczestnicy, których konta zostały anulowane przez IHG lub Uczestnika, tracą wszystkie Punkty, vouchery na Punkty, Reward Nights i wszelkie inne korzyści związane z kontem, a Uczestnik nie będzie już mógł zdobywać ani wymieniać Punktów w ramach tego Programu.

IHG może wycofać Punkty z konta Uczestnika, jeżeli zostały one naliczone omyłkowo, oraz może unieważnić wszystkie Punkty z konta Uczestnika, jeżeli nadużyje on Programu, w tym między dopuści się nadużycia procesu wymiany Punktów.

Oprócz konsekwencji określonych powyżej, naruszenia zasad Programu (w tym między innymi sprzedaż lub wykorzystanie statusu Elite dla komercyjnego zysku), podejrzenie oszustwa lub nadużycia w związku z promocjami, naliczaniem Punktów lub mil, lub wykorzystaniem nagrody, podlegają odpowiednim działaniom administracyjnym i/lub prawnym podejmowanym przez organy urzędowe i IHG, takim jak między innymi zamrożenie konta, przepadek wszystkich transferów punktowych, nagród, voucherów lub towarów wydanych w zamian za Punkty, oraz ewentualnych Punktów lub mil naliczonych na koncie, a także anulowanie konta i zakaz uczestniczenia w Programie w przyszłości.

 1. Ograniczenia dotyczące pracodawcy i kraju: Niektórzy pracodawcy mogą stosować politykę, która zabrania pracownikom udziału w Programie lub ogranicza taką możliwość. Przepisy niektórych krajów mogą również zabraniać udziału w Programie lub niektórych jego aspektach. Uczestnicy są odpowiedzialni za przestrzeganie miejscowych przepisów ustawowych i wykonawczych, obowiązujących warunków swojego zatrudnienia, wewnętrznych zasad i procedur pracodawców oraz wszelkich innych zasad i przepisów, którym podlegają. IHG nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników takich zasad, oraz przepisów ustawowych i wykonawczych.
 2. Arbitraż: Z wyjątkiem wszelkich roszczeń lub sporów dotyczących własności, ważności lub używania jakichkolwiek znaków towarowych lub znaków usługowych IHG, a także w zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa, wszelki spory wynikające z Programu/Warunków Programu lub z nimi związane, w ramach których strona ubiega się o odszkodowania i zadośćuczynienie, Punkty i/lub zwrot kosztów obsługi prawnej, a także inne odszkodowania („Roszczenia objęte zakresem”), będą zgłaszane do arbitrażu przed Amerykańskim Stowarzyszeniem Arbitrażowym (AAA). IHG ma prawo we właściwym przypadku do uzyskania tymczasowych zakazów zbliżania się, tymczasowego lub wstępnego nakazu sądowego i/lub rozstrzygnięcia deklaratywnego (innego niż deklaracje dotyczące wysokości odszkodowania pieniężnego) od sądu właściwej jurysdykcji.

  Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez jednego niezależnego arbitra, którym będzie adwokat lub sędzia w stanie spoczynku. Arbitraż będzie prowadzony zgodnie z każdocześnie obowiązującymi Regułami Arbitrażu Handlowego AAA. Wszystkie sprawy objęte federalną ustawą o arbitrażu (9 U.S.C. 1 i nast.) będą regulowane przez tę ustawę, a nie przez jakiekolwiek stanowe prawo arbitrażowe. Uczestnik i IHG zrzekają się wszelkich praw do utrzymywania innych dostępnych procesów rozwiązywania sporów, takich jak postępowania sądowe lub administracyjne w celu rozstrzygnięcia sporu. Uczestnik i IHG zrzekają się wszelkich praw do procesu z ławą przysięgłych w przypadku takich sporów. Zasady arbitrażu różnią się od zasad mających zastosowanie w sądzie. Nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a kontrola jest ograniczona, ale arbiter może przyznawać takie same odszkodowania i zadośćuczynienia oraz musi przestrzegać tych samych ograniczeń określonych w regulaminie, jakich przestrzegałby sąd.

  Podejmując decyzję, arbiter kieruje się Warunkami Programu, jest zobowiązany do stosowania właściwego prawa i nie może orzekać niezgodnie z tym prawem. Arbiter nie może (1) bez zgody wszystkich stron, połączyć roszczenia więcej niż jednej osoby w jedną sprawę, (2) uczestniczyć w powiadamianiu lub ułatwiać powiadamiania innej osoby o potencjalnych roszczeniach ani (3) prowadzić arbitrażu ani postępowania postępowania zbiorowego ani reprezentacyjnego. Arbiter uwzględni w swoim orzeczeniu wszelkie zadośćuczynienie, które uzna za słuszne w odniesieniu do szkód finansowych (wraz z odsetkami od niezapłaconych kwot, licząc od terminu płatności, według maksymalnej prawnie dozwolonej stopy procentowej), oraz honorariów i kosztów adwokackich. Orzeczenie arbitra jest rozstrzygające i wiążące dla wszystkich stron postępowania, a wyrok w sprawie orzeczenia może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

  Jeśli jedna ze stron naruszy taką umowę arbitrażową, wszczynając postępowanie w sprawie Roszczenia objętego zakresem w sądzie, sąd (a nie arbiter) będzie upoważniony do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji, tworzenia, istnienia, wykonalności, ważności i zakresu Regulaminu Programu, w tym takiej umowy arbitrażowej oraz zrzeczenia się praw do roszczeń zbiorowych i reprezentacyjnych. Jednak jeżeli strona przestrzega postanowień takiej umowy arbitrażowej i składa wniosek o arbitraż bez złożenia skargi w sądzie, arbiter będzie uprawniony do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji Regulaminu Programu na potrzeby zbadania sprawy lub podstaw danego roszczenia, jednak nie będzie mieć uprawnień do rozstrzygania jakichkolwiek sporów dotyczących tworzenia, istnienia, wykonalności lub ważności Regulaminu Programu, w tym takiej umowy arbitrażowej, i zrzeczenia się praw do roszczeń zbiorowych i reprezentacyjnych.

  Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, całe postępowanie arbitrażowe (w tym między innymi wszelkie orzeczenia, decyzje lub zarządzenia arbitra) pozostają poufne i nie mogą być ujawniane nikomu poza stronami postępowania.

 3. Okres przedawnienia: Wszelkie roszczenia i powództwa wynikające z Regulaminu Programu lub z nimi związane muszą zostać wniesione w ciągu 1 (jednego) roku od wystąpienia faktów stanowiących podstawę takiego roszczenia lub powództwa, pod rygorem przedawnienia. Niniejszy punkt dotyczący Okresu przedawnienia nie ma zastosowania do mieszkańców New Jersey oraz nie ma zastosowania, gdy zabrania tego prawo lokalne.
 4. Zrzeczenie się roszczeń zbiorowych i reprezentacyjnych: W zakresie dozwolonym przez prawo Uczestnik zobowiązuje się nie wnosić pozwów zbiorowych przeciwko IHG, nie uczestniczyć w pozwach zbiorowych przeciwko IHG, nie wnosić pozwów zbiorowych ani reprezentacyjnych przeciwko IHG w ramach arbitrażu ani nie brać udziału w takich postępowaniach arbitrażowych przeciwko IHG w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń lub pozwów wynikających z Programu bądź Regulaminu Programu lub związanych z Programem bądź Regulaminem Programu. W zakresie dozwolonym przez prawo Uczestnik zgadza się, że wszelkie takie roszczenia mogą być wnoszone wyłącznie w jego imieniu, a nie w imieniu innych osób.
 5. Postanowienia różne: Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Uczestnikiem a IHG w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępuje wszystkie wcześniejsze ustne i pisemne umowy. Żadne niewykonanie lub opóźnienie ze strony IHG w wykonywaniu jakichkolwiek praw lub środków zaradczych wynikających z niniejszego dokumentu lub egzekwowaniu Regulaminu nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego prawa. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostała część pozostanie w pełnej mocy. Jeżeli zrzeczenie się roszczeń zbiorowych i reprezentacyjnych zostanie uznane za niewykonalne, wszelkie roszczenia wnoszone na podstawie powództwa zbiorowego lub reprezentacyjnego muszą zostać wniesione do sądu właściwej jurysdykcji, a sąd taki będzie wyłącznym sądem właściwym dla takich roszczeń. Nagłówki są wyłącznie udogodnieniem i nie służą interpretacji niniejszej Umowy.
 6. Zwolnienie z roszczeń: Uczestnicząc w Programie, każdy Uczestnik zgadza się zwolnić IHG, jej agencje reklamowe i promocyjne, ich odpowiednie spółki macierzyste, podmioty stowarzyszone, spółki zależne oraz ich dyrektorów, członków kierownictwa, przedstawicieli i pracowników ze wszelkich roszczeń lub odszkodowań wynikających z jakiegokolwiek wykorzystania lub nadużycia Programu przez danego Uczestnika. Niniejsza sekcja dotycząca zwolnienia z roszczeń nie ma zastosowania do rezydentów New Jersey.
 7. Przechowywanie danych Uczestnika; ochrona konta: Uczestnicy Programu są odpowiedzialni za aktualizowanie swoich danych profilowych, w tym odpowiednich danych kontaktowych, takich jak adres korespondencyjny i adres e‑mail. Większość danych osobowych i preferencji dotyczących komunikacji można zaktualizować, logując się na swoje konto na stronie internetowej IHG One Rewards. W przypadku zmiany nazwiska należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta IHG i przygotować do przedstawienia dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska (takie jak prawo jazdy z nowym nazwiskiem, akt małżeństwa, paszport lub inny dokument urzędowy). Każdy Uczestnik Programu jest odpowiedzialny za ograniczenie dostępu i utrzymanie poufności swojego konta Uczestnika i PIN/hasła oraz zgadza się przyjąć odpowiedzialność za działania każdego, kto używa jego PIN/hasła. Gdy kontaktujesz się z Działem Obsługi Klienta IHG w sprawie swojego konta, możesz zostać poproszony o dodatkowe informacje w celach związanych z zapobieganiem nadużyciom oraz bezpieczeństwem.
 8. Ochrona danych: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w różnych krajach jesteśmy zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na fakt, że składając wniosek o uczestnictwo w Programie oraz z racji dalszego uczestnictwa akceptujesz i wyraźnie upoważniasz IHG, działającą jako administrator danych, poprzez jej filie, podmioty stowarzyszone i/lub franczyzobiorców, w tym hotele IHG w prawie 100 krajach, oraz Dział Obsługi Klienta IHG i Dział Obsługi Klienta InterContinental Ambassador, do wykonywania następujących czynności z danymi osobowymi podanymi przez Ciebie podczas rejestracji w Programie lub w trakcie Twojego uczestnictwa w Programie: (i) przetwarzanie danych, (ii) przesyłanie ich na całym świecie do dowolnych stron trzecich, z którymi IHG jest powiązana w ramach zakresu Programu, (iii) przesyłanie ich do stron trzecich celem przetwarzania w imieniu IHG, gdzie jest to wymagane przez właściwe prawo, lub w przypadku reorganizacji, fuzji lub przejęcia firmy, do wykorzystania takich informacji w administrowaniu dokumentacją uczestników, lub do wykorzystania w związku z obsługą gości, reklamą, marketingiem i komunikacją. Takie strony trzecie lub IHG mogą kontaktować się z Tobą pocztą, faksem, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przy pomocy wiadomości SMS. Ponadto IHG może zaoferować Ci korzyść w postaci możliwości otrzymywania informacji o towarach lub usługach, które mogą Cię zainteresować lub mieć dla Ciebie wartość, dostarczając różnym firmom listę Uczestników programu IHG One Rewards. Jest to korzyść dla Uczestników Programu zamieszkałych w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Australii, Kanadzie lub innych krajach, które wymagają procesu wyrażenia zgody. Jeżeli mieszkasz w kraju, który wymaga, żeby takie korzyści były oferowane na podstawie wyrażonej zgody i chciałbyś wyrazić taką zgodę, musisz dokonać odpowiedniego wyboru w centrum preferencji online lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta IHG lub Działem Obsługi Klienta InterContinental Ambassador. Uczestnicy mieszkający we wszystkich innych obszarach świata, w tym w USA, automatycznie otrzymają tę korzyść po rejestracji, ale mogą zażądać wykluczenia z takich kontaktów ze strony powiązanych stron trzecich i/lub list mailingowych, dokonując odpowiedniego wyboru w internetowym centrum preferencji lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta IHG lub Działem Obsługi Klienta InterContinental Ambassador. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat sposobu korzystania z wszelkich praw, które mogą Ci przysługiwać w odniesieniu do Twoich danych na mocy obowiązującego prawa, można znaleźć w naszej informacji o ochronie prywatności.
 9. Prawo właściwe: Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu stanu Georgia w Stanach Zjednoczonych i będą zgodnie z nim interpretowane i egzekwowane, bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie spory nieobjęte postanowieniami o arbitrażu w niniejszym Regulaminie Programu mogą być wnoszone wyłącznie do sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych.
 10. Ograniczenia prawne: Niniejszy Program lub uczestnictwo w nim jest nieważne i/lub przyznawanie Punktów lub mil/naliczeń partnerskich, i/lub przyznawanie nagród jest nieważne, jeżeli jest zabronione lub ograniczone prawem w kraju ojczystym Uczestnika (miejsce zamieszkania) lub w jego miejscu stałego zamieszkania.
 11. Odpowiedzialność podatkowa:  Organy podatkowe mogą ustalić, że Punkty IHG One Rewards, nagrody i mile lotnicze otrzymane w wyniku uczestnictwa mogą podlegać obowiązkowi podatkowemu, w tym między innymi podatkom zagranicznym, federalnym, stanowym i lokalnym, dopłatom, opłatom za ochronę i podatkom wyjazdowym. W takim przypadku za wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym za zgłoszenie otrzymania nagrody i/lub jej wykorzystania, odpowiada Uczestnik programu IHG One Rewards.
 12. Interpretacja programu: Interpretacja Regulaminu Programu będzie dokonywana według wyłącznego uznania IHG.
 13. Transfer punktów IHG Rewards w przypadku śmierci: W przypadku śmierci Uczestnika IHG One Rewards jego Punkty mogą zostać przeniesione na konto(a) IHG One Rewards beneficjenta(ów) danego Uczestnika. Wniosek o przeniesienie Punktów winien zostać przesłany do Centrum Obsługi Klienta IHG Rewards przez wykonawcę testamentu lub zarządcę majątku zmarłego, wraz z dokumentami sądowymi potwierdzającymi pełnomocnictwo, lub przez jedynego spadkobiercę wraz z odpisami testamentu i aktu zgonu zmarłego. Wniosek musi wpłynąć w ciągu 1 (jednego) roku od daty śmierci. Opłaty za transfer nie zostaną pobrane.
 14. Brak gwarancji na towary: IHG, jej franczyzobiorcy i agenci nie udzielają żadnych rękojmi, gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do towarów lub produktów (w tym między innymi przedmiotów uzyskanych poprzez wykorzystanie Punktów) lub usług partnerów. IHG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki (w tym w szczególności opłaty prawne), wypadki ani niedogodności, które mogą powstać w związku z korzystaniem z takich przedmiotów lub w wyniku wad lub awarii takich przedmiotów. Wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu są wyraźnie wykluczone. Niniejsza sekcja dotycząca braku gwarancji na towar nie ma zastosowania do rezydentów New Jersey.

 

Poziomy uczestnictwa

Podstawowym poziomem uczestnictwa w Programie IHG One Rewards jest Club. W niniejszej sekcji opisano wymogi przejścia ze statusu Club do Elite.

 1. Punkty kwalifikujące do statusu Elite: W celu określenia statusu Elite Punkty IHG One Rewards są klasyfikowane jako Punkty kwalifikujące lub niekwalifikujące do Elite. Tylko Punkty kwalifikujące do Elite uprawniają do przejścia do statusu Elite.

  Aktywność

  Zapewnia Punkty kwalifikujące do poziomu Elite

  Zapewnia Punkty niekwalifikujące do poziomu Elite

  Stawki kwalifikujące* płacone za Pobyty w hotelu

  X

   

  Wydatki na wybraną aktywność u partnera**

  X

   

  Pakiety punktów bonusowych IHG One Rewards

  X

   

  Wydatki kwalifikujące poprzez IHG Business Rewards

  X

   

  Zakupy z użyciem kart kredytowych IHG One Rewards w Wielkiej Brytanii i Wielkich Chinach

  X

   

  Zakupy z użyciem kart kredytowych IHG One Rewards w USA i przenoszenie punktów Chase Ultimate Rewards do programu IHG One Rewards

   

  X

  Bonusy dla nowych posiadaczy kart lub wybrane promocje dotyczące punktów bonusowych*** oferowane za pośrednictwem kart kredytowych IHG One Rewards, chyba że wskazano inaczej

   

  X

  Punkty lub punkty bonusowe zgromadzone w IHG oraz u wybranych partnerów promocji

   

  X

  Punkty bonusowe na poziomie Elite

   

  X

  Kupony punktowe, zakupy, depozyty i transfery, chyba że wskazano inaczej

   

  X


  *Szczegółowe informacje na temat Stawek kwalifikujących znajdują się tutaj.
  **Uczestnicy gromadzą Punkty kwalifikujące do poziomu Elite za wynajem samochodów w Hertz, rezerwacje OpenTable i doświadczenia z Viator. Uczestnicy programu zdobywają Punkty niekwalifikujące do poziomu Elite w ramach programu IHG Dine & Earn.

  ***Punkty bonusowe to punkty, które mogą zdobywać Uczestnicy poprzez różne promocje IHG i partnerów. Punkty bonusowe nie obejmują Pakietów Punktów bonusowych i są Punktami niekwalifikującymi do poziomu Elite.
  Punkty bonusowe na poziomie Elite:„Punkty bonusowe na poziomie Elite” są definiowane jako Punkty dla Uczestników Elite za Pobyty kwalifikowane w następujących wartościach procentowych:

  Poziom uczestnictwa Elite

  Procent Punktów bonusowych na poziomie Elite

  IHG One Rewards Silver Elite

  20%

  IHG One Rewards Gold Elite

  40%

  IHG One Rewards Platinum Elite

  60%

  IHG One Rewards Diamond Elite

  100%


  Punkty bonusowe na poziomie Elite są przyznawane tylko Uczestnikom, którzy gromadzą Punkty IHG One Rewards.

 2. Wymagania dotyczące statusu Elite: Status Elite zostanie przyznany Uczestnikom, którzy spełnili co najmniej jedno z następujących kryteriów w roku kalendarzowym (od 1 stycznia do 31 grudnia):

   

  IHG One Rewards
  Silver Elite

  IHG One Rewards
  Gold Elite

  IHG One Rewards Platinum Elite

  IHG One Rewards Diamond Elite

  Punkty kwalifikujące do poziomu Elite

  Nie dotyczy

  40 000

  60 000

  120 000

  Noclegi kwalifikujące do poziomu Elite*

  10

  20

  40

  70


  *Tylko jedna noc w ciągu dnia kalendarzowego będzie wliczana jako Nocleg kwalifikujący; np. jeśli Uczestnik zarezerwuje dwa pokoje na ten sam dzień, tylko jedna noc będzie zaliczana jako Nocleg kwalifikujący do poziomu Elite.

  Noclegi kwalifikujące do poziomu Elite będą zaliczane do danego roku kalendarzowego w przypadku pobytów zrealizowanych w jednym roku kalendarzowym.

 3. Uzyskanie i utrzymanie statusu Elite: Gdy Uczestnik uzyska status Elite w dowolnym roku kalendarzowym, status ten zostanie utrzymany do końca następnego roku kalendarzowego. Uczestnicy, którzy rozpoczną rok kalendarzowy ze statusem Elite, muszą uzyskać wymagane Punkty lub Noclegi kwalifikujące, aby utrzymać ten status. Noclegi za punkty wykorzystane przez Uczestników będą liczone jako Noclegi kwalifikujące do poziomu Elite.
 4. Noclegi przechodzące: pod koniec roku kalendarzowego liczba Noclegów kwalifikujących przekraczająca liczbę wymaganą dla statusu Gold Elite, Platinum Elite i Diamond Elite zostanie przeniesiona na następny rok i zaliczona na poczet statusu Elite w takim roku. Noclegi przechodzące są ważne tylko przez jeden rok kalendarzowy. Liczbę Noclegów przechodzących oblicza się w następujący sposób: łączna liczba Noclegów kwalifikujących (w tym noclegi przechodzące z ubiegłego roku) minus liczba noclegów wymagana do poziomu uzyskanego w następnym roku minus liczba Noclegów przechodzących z ubiegłego roku, które wygasły = liczba Noclegów przechodzących na następny rok. Noclegi przechodzące liczą się tylko do poziomu Elite i nie liczą się do Milestone Rewards.

 

Korzyści dla Uczestników i nagrody Milestone Reward

 1. Korzyści dla Uczestników: Jako Uczestnik Programu możesz mieć prawo do specjalnych usług i korzyści w hotelach IHG. Korzyści i usługi mogą od czasu do czasu ulegać zmianom i różnić w zależności od hotelu, kraju i regionu geograficznego. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z tabelą korzyści. Większość korzyści jest dostępna tylko dla Uczestników, którzy rezerwują pobyt w hotelu za pośrednictwem stron internetowych IHG (w tym stron mobilnych), aplikacji IHG One Rewards, miniprogramu IHG WeChat, Działu Obsługi Klienta IHG, strony internetowej Iberostar, Centrum kontaktowego Iberostar, serwisu IberostarPro lub bezpośrednio w hotelu marki IHG. Uczestnicy, którzy zatrzymują się w hotelu ramach rezerwacji grupowej, są uprawnieni do otrzymywania korzyści dla Uczestników na poziomie obiektu (takich jak późne wymeldowanie, bezpłatne podwyższenie standardu do klasy Platinum Elite / Diamond Elite (w zależności od dostępności) itp.).
 2. Milestone Reward: Uczestnicy mogą zdobywać nagrody Milestone Reward za Noclegi kwalifikujące do poziomu Elite w danym roku kalendarzowym. Milestone Rewards są przyznawane co 10 noclegów, począwszy od 20. noclegu aż do 100. noclegu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z tabelą nagród Milestone Reward.
 3. Korzyści i nagrody Milestone Reward nie podlegają przeniesieniu: Korzyści Uczestnika (w tym w szczególności korzyści w ramach programów InterContinental Ambassador i IHG Business Rewards) są przeznaczone wyłącznie dla poszczególnych Uczestników, nie podlegają przeniesieniu i nie mogą być wykorzystywane przez innych Uczestników ani osoby niebędące Uczestnikami. Aby korzystać z przywilejów Uczestnika w hotelu, Uczestnik musi osobiście zameldować się i zatrzymać w hotelu. Każde naruszenie tego postanowienia może skutkować anulowaniem konta Uczestnika, a także naliczeniem przez hotel odpowiednich opłat za korzystanie z przywilejów przez nieuprawnionych Uczestników lub osoby niebędące Uczestnikami.

 

Gromadzenie Punktów IHG One Rewards

 1. Gromadzenie punktów: Punkty za Pobyty kwalifikujące (zdefiniowane poniżej) i Opłaty kwalifikujące (zdefiniowane poniżej) można gromadzić począwszy od dnia przystąpienia do Programu. Punkty nie będą przyznawane za Pobyty zrealizowane przed zapisanym w dokumentacji dniem przystąpienia do Programu. Jeżeli zarejestrujesz się w Programie podczas Pobytu w dowolnym hotelu marki IHG, z wyłączeniem InterContinental Alliance Resorts, zgromadzisz 1000 Punktów za ten Pobyt, jeżeli rezerwacja była zgłoszona za pośrednictwem stron internetowych IHG (w tym stron mobilnych), aplikacji IHG One Rewards, miniprogramu IHG WeChat, Działu Obsługi Klienta IHG, strony internetowej Iberostar, Centrum Kontaktu Iberostar, serwisu IberostarPro, bezpośrednio w hotelu marki IHG lub za pośrednictwem internetowych biur podróży, takich jak Expedia.com, booking.com itp.

  Uczestnicy Programu gromadzą dziesięć (10) punktów za każdego dolara amerykańskiego lub równowartość w walucie lokalnej wydanego na Pobyt kwalifikujący w większości hoteli marek IHG oraz pięć (5) punktów za każdego dolara amerykańskiego lub równowartość w walucie lokalnej w obiektach Staybridge Suites i Candlewood Suites. Wyjątki:
  • W hotelach IHG Army Hotels Uczestnicy otrzymują trzy (3) Punkty za każdego dolara
  • W obiektach InterContinental Alliance Resorts:
   • Uczestnicy muszą dokonać rezerwacji za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta IHG, stron internetowych IHG, aplikacji IHG One Rewards lub miniprogramu IHG WeChat, aby uzyskać punkty
   • W Venetian Resort Las Vegas i Palazzo at the Venetian Resort Uczestnicy gromadzą 2000 Punktów za każdy Pobyt kwalifikowany
   • W obiektach Venetian Macao, Londoner Macao oraz Parisian Macao Uczestnicy otrzymują dziesięć (10) Punktów za każdego dolara amerykańskiego wydanego na Pobyt kwalifikowany
  • W obiektach IHG Branded Residence, z wyłączeniem obiektów voco Residences, Uczestnicy gromadzą dwa i pół (2,5) Punktu za każdego dolara amerykańskiego lub równowartość w walucie lokalnej
  • Program IHG One Rewards obowiązuje tylko w wybranych obiektach Six Senses Hotels Resorts Spas i uczestniczących w Programie obiektach Iberostar Beachfront Resorts

 2. Pobyty kwalifikujące: „Pobyt” to jedna noc lub kolejne noce w tym samym hotelu, niezależnie od częstości zameldowania/wymeldowania w  tym czasie. Pobyt to „Pobyt kwalifikujący”, gdy uczestnik płaci za ten Pobyt Stawkę kwalifikującą (definicja poniżej) lub ma pobyt rejestrowany.

  Punkty będą przyznawane za Pobyty kwalifikujące zarezerwowane za pośrednictwem Obsługi Klienta IHG, stron internetowych IHG, aplikacji IHG One Rewards, miniprogramu WeChat IHG, strony internetowej Iberostar, Centrum Kontaktu Iberostar, IberostarPro, autoryzowanych biur podróży (z wyłączeniem internetowych biur podróży, takich jak Expedia.com i booking.com, oraz nieautoryzowanych biur podróży na tematycznych portalach turystycznych) lub bezpośrednio w hotelu.

  Jeżeli rezerwacje są dokonywane za pośrednictwem Obsługi Klienta IHG®, stron internetowych IHG®, aplikacji IHG® One Rewards lub bezpośrednio w hotelu marki IHG® i zawierają informacje umożliwiające identyfikację tożsamości powiązane z kontem uczestnika, np. numer telefonu lub adres e-mail, IHG® automatycznie powiąże rezerwację z kontem uczestnika, nawet jeżeli uczestnik programu IHG® One Rewards nie podał numeru konta uczestnika przy dokonywaniu rezerwacji. W związku z tym, pobyt związany z rezerwacją będzie uznany za Pobyt kwalifikujący. Uczestnicy programu, którzy dokonują rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej Iberostar, Centrum Kontaktu Iberostar lub serwisu IberostarPro muszą dodać swój numer uczestnika programu lojalnościowego IHG One Rewards przy rezerwacji, aby została ona uznana za rezerwację Pobytu kwalifikującego.

 3. Stawki kwalifikujące: Stawki kwalifikujące dotyczą Noclegów za punkty/Bezpłatnych noclegów*, Niższej stawki dla pracowników IHG oraz obejmują większość stawek biznesowych i rekreacyjnych, takich jak stawki Advanced Saver, najlepsze stawki elastyczne, wynegocjowane stawki sprzedaży globalnej (w tym m.in stawki Corporate Gold), stawki dla władz krajowych/regionalnych/lokalnych oraz określone stawki rekreacyjne potwierdzone przez systemy rezerwacji IHG. W Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w Wielkich Chinach (Chiny kontynentalne, Hongkong, Makau, Tajwan) do Stawek kwalifikujących zalicza się wszystkie stawki wynegocjowane lokalnie. Uwaga: w Wielkich Chinach Stawki kwalifikujące obejmują również wszystkie wynegocjowane stawki korporacyjne rozliczane z hotelami przy zastosowaniu regularnych płatności. We wszystkich innych częściach świata do Stawek kwalifikujących zalicza się stawki wynegocjowane lokalnie tylko wtedy, gdy stawki te są obniżone o mniej niż 30%.

  *Pobyt obejmujący Nocleg za punkty/Bezpłatny nocleg nie uprawnia uczestników do gromadzenia punktów ani mil partnerskich/punktów partnerskich za stawkę za pokój lub równowartość stawki za pokój; punkty są jednak przyznawane za wszystkie inne opłaty kwalifikujące.
 4. Stawki niekwalifikujące: Uczestnicy programu nie będą gromadzić Punktów za stawkę za pokój ani korzystać z przywilejów Uczestnika podczas Pobytu w przypadku większości Stawek niekwalifikujących. Uczestnicy programu będą gromadzić Punkty za pozostałe Opłaty kwalifikujące. Szczegółowe informacje zawiera punkt: Opłaty kwalifikujące. Stawki niekwalifikujące obejmują:
  • Bezpłatne pokoje zapewnione przez hotel
  • Stawki dla partnerskich linii lotniczych lub biur podróży za zakwaterowanie pasażerów w przypadku opóźnień 
  • Rezerwacje online przez biuro podróży lub kanał strony trzeciej (np. Expedia, Travelocity, Priceline itp.)
  • Stawki oferowane przez operatorów turystycznych/hurtownika
  • Stawki dla pracowników sezonowych/załogi
  • Klub turystyczny — 50% zniżki: obejmuje stawki zniżkowe z broszury na rozrywkę (np. Encore)
 1. Stawki dla grup: Uczestnik nie zgromadzi Punktów za Pobyt według stawki dla grup, chyba że indywidualnie zapłaci hotelowi za swój pokój (nie w ramach głównego konta grupy).
 2. Opłaty kwalifikujące: „Opłaty kwalifikujące” to opłaty na rachunku hotelowym Uczestnika, których poniesienie uprawnia Uczestnika do zgromadzenia Punktów. Do Opłat kwalifikujących zalicza się należności za posiłki i napoje, telefon, pralnię i filmy na żądanie rozliczane w ramach rachunku za pokój Uczestnika. Opłaty kwalifikujące mogą się różnić w zależności od marki i lokalizacji hotelu. Opłaty nierozliczone w ramach należności za pokój Uczestnika, zakupy w sklepie z upominkami i opłaty za korzystanie z sali konferencyjnej (inne niż opłaty IHG Business Rewards) nie będą uprawniały do zgromadzenia Punktów. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w innych miejscach niniejszego Regulaminu, Punkty nie są przyznawane za ułamki wydanego dolara amerykańskiego ani za wydany ekwiwalent w walucie lokalnej, ani też za dolary wydane na podatki, VAT, GST, opłaty za usługi, napiwki lub drobne opłaty hotelowe.
 3. Gromadzenie Punktów za wiele pokoi: Z wyjątkiem InterContinental Alliance Resorts, Uczestnicy mogą gromadzić Punkty za wszystkie Opłaty kwalifikujące za wiele pokoi hotelowych (do 9), pod warunkiem że pokoje te są wykorzystywane w związku z pobytem Uczestnika w tym samym hotelu, a numer konta Uczestnika programu IHG One Rewards jest zapisany przy każdej rezerwacji, lub opłaty z tytułu rezerwacji wielu pokoi są wymienione na rachunku za pokój hotelowy powiązanym z rezerwacją Uczestnika.
 4. Pobyt w pokoju dla wielu Uczestników: Tylko Uczestnik, którego imię i nazwisko oraz numer konta IHG One Rewards widnieją w rezerwacji, otrzyma punkty i kwalifikujący się nocleg (jedna noc w trakcie Kwalifikującego się pobytu) na poczet uzyskania statusu na poziomie Elite lub innych celów promocyjnych; jedynie ten Uczestnik otrzyma w hotelu korzyści przeznaczone dla Uczestników. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli więcej niż jeden Uczestnik przebywa w pokoju, tylko jeden z Uczestników otrzyma Punkty i/lub korzyści, o ile zostaną spełnione wszystkie inne warunki przyznania Punktów i/lub korzyści.
 5. Punkty nie mają wartości do czasu ich wykorzystania: Punkty nie mają wartości detalicznej, nie można ich wymienić na gotówkę ani inną formę rozliczenia oraz nie mają wartości, dopóki nie zostaną wykorzystane zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnicy nie mają udziałów własnościowych w zgromadzonych Punktach, a zgromadzone Punkty nie stanowią własności Uczestnika. Użycie słowa „gromadzić” w niniejszym dokumencie lub w materiałach marketingowych w odniesieniu do Punktów Programu oznacza „zbierać” i nie oznacza, że Punkty mają jakąkolwiek wartość, dopóki nie zostaną przedstawione do wykorzystania. Punktów nie można kupować ani sprzedawać, ani przenosić na inną osobę, chyba że w niniejszym dokumencie określono inaczej.
 6. Niepojawienie się w obiekcie i anulowanie: Punkty i/lub uznanie Noclegu kwalifikującego nie są przyznawane, jeżeli gość nie przybył do hotelu, ani za rezerwację pokoi, która została anulowana po terminie anulacji dopuszczalnym przez hotel, nawet jeżeli należność za pokój została opłacona w całości.
 7. Wygaśnięcie Punktów: Punkty Uczestników na poziomie Club (zobacz korzyści dla Uczestników, w tym poziomy uczestnictwa tutaj) stracą ważność, jeżeli Twoje konto Uczestnika będzie nieaktywne, tj. jeżeli na tym koncie nie zostaną przeprowadzone żadne transakcje gromadzenia i wykorzystania przez okres 12 (dwunastu) miesięcy lub dłużej. Wtedy Twoje Punkty zostaną usunięte z Twojego konta i nie będą już dostępne do wykorzystania. Aby zachować saldo punktów na koncie i uniknąć ich wygaśnięcia, musisz wykonać co najmniej jedną transakcję „gromadzenia” lub „wykorzystania” na swoim koncie co 12 (dwanaście) miesięcy. Wykorzystanie jednego noclegu rocznie przyznanego posiadaczom karty kredytowej IHG One Rewards nie stanowi transakcji „gromadzenia” ani „wykorzystania” zapobiegającej wygaśnięciu Punktów. Punkty Uczestników na poziomie Elite nie wygasają dopóki utrzymują oni status Elite.
 8. Punkty bonusowe z promocji: Program IHG One Rewards może oferować ograniczone czasowo promocje z Punktami bonusowymi i/lub naliczeniami partnerskimi. „Punkty bonusowe” to punkty przyznawane Uczestnikowi za ukończenie działań związanych z promocją. Promocje te podlegają niniejszemu Regulaminowi, ale mogą zawierać dodatkowe warunki specyficzne dla poszczególnych promocji. Wiele z tych promocji jest dostępnych tylko dla Uczestników Programu, którzy otrzymają specjalną, ukierunkowaną komunikację od SCH. Rejestracja do oferty, do udziału w której nie jesteś zaproszony, nie jest dozwolona. Takie postępowanie jest naruszeniem zasad Programu i może skutkować dowolną lub wszystkimi następującymi konsekwencjami: zablokowaniem Twojego konta, przepadkiem wszystkich transferów Punktów, nagród, voucherów lub artykułów wydanych w zamian za Punkty, oraz wszelkich zgromadzonych Punktów na Twoim koncie, jak również anulowaniem konta i zakazem uczestniczenia w Programie w przyszłości.
 9. Zakup punktów: W ciągu roku kalendarzowego można kupić do 150 000 punktów IHG One Rewards. Punkty należy kupować w transzach po co najmniej 1000 Punktów każda i można za nie płacić wyłącznie ważną, akceptowaną kartą kredytową lub zatwierdzoną metodą płatności. Kliknij łącze dostępne w części „Wykorzystaj punkty” na stronie internetowej IHG One Rewards, aby uzyskać więcej informacji lub zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta IHG w celu uzyskania pomocy. Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów, nie są dozwolone żadne anulowania ani zwroty.
 10. Transfery punktów: Punkty można przenosić między dwoma specjalnie wskazanymi kontami Uczestników. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby przenieść punkty lub zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta IHG. W celu przeniesienia Punktów należy wypełnić i złożyć formularz upoważnienia do przeniesienia Punktów. Po otrzymaniu i przetworzeniu upoważnienia do przeniesienia przekazujący zrzeka się wszelkich praw do przeniesionych Punktów, z zastrzeżeniem lokalnych przepisów; żadne anulacje ani zwroty nie są dozwolone. Koszt dla Uczestnika autoryzującego transfer wyniesie 5 USD za 1000 przeniesionych Punktów; koszt należy opłacić przy użyciu ważnej, akceptowanej karty kredytowej lub zatwierdzonej metody płatności.

  Z wyjątkiem transferów Punktów dozwolonych na mocy niniejszego Regulaminu lub transferów, na które IHG wyrazi zgodę na piśmie, Punktów nie wolno sprzedawać, przekazywać w ramach barteru, dołączać, przejmować, obciążać, zastawiać ani przenosić w żadnych okolicznościach, w tym między innymi z mocy prawa, w przypadku śmierci lub w związku z jakimkolwiek sporem w stosunkach wewnętrznych i/lub postępowaniem prawnym.
 11. Inne przypadki przyznania punktów: Punkty mogą być dystrybuowane jako nagrody, wyróżnienia lub zachęty, w tym w formie voucherów punktowych, przez hotele marki IHG dla gości i pracowników hoteli, a także przez inne firmy, z którymi IHG ma umowy, dla pracowników i klientów tych firm. Vouchery punktowe są dystrybuowane wyłącznie na zasadach promocyjnych i podlegają warunkom określonym na tych voucherach. Vouchery punktowe należy zdeponować zgodnie z instrukcjami na voucherach. Kopię vouchera punktowego należy zachować przez 6 miesięcy lub do momentu pojawienia się depozytu na wyciągu lub w zapisie konta na stronie internetowej IHG One Rewards.
 12. Pakiety punktów bonusowych i mil: Stawki za pakiet punktów bonusowych (lub mil) oferują Uczestnikom pokój z dodatkowymi punktami lub milami IHG One Rewards. Pakiety punktów bonusowych (lub mil) podlegają dodatkowym warunkom, które należy przejrzeć przed zakupem.
 13. Korekty związane z pobytem: Punkty zapisane na Twoim koncie IHG One Rewards mogą ulec zmianie w celu odzwierciedlenia informacji o rzeczywistym pobycie, wszelkich zmian na podstawie niniejszego Regulaminu lub warunków promocji, korekty błędów dotyczących nagród w formie Punktów oraz zmian w Programie. Jeżeli uważasz, że wyciąg z Twojej aktywności na koncie jest niedokładny, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta IHG lub Centrum Obsługi InterContinental Ambassador. Korekty punktowe/korekty związane z pobytem nie będą dokonywane później niż 90 dni od daty wyciągu. Jeżeli Uczestnik ukończy Pobyt w roku kalendarzowym i poprosi o korektę związaną z pobytem w kolejnym roku, Pobyt zostanie zaliczony na konto jego Milestone Rewards w roku Pobytu. Prosimy o zachowanie wszystkich rachunków za pokój hotelowy, ponieważ będą one wymagane w przypadku wniosków o korektę Punktów na podstawie pobytu w hotelu.

 

Wykorzystywanie punktów IHG One Rewards

 1. Noclegi za punkty: Punkty IHG One Rewards mogą być wymieniane na Noclegi za punkty, a liczba punktów wymagana do osiągnięcia Noclegu za punkty może się różnić w zależności od kilku czynników, w tym między innymi marki, hotelu i dnia tygodnia. W przypadku Noclegów za punkty nie ma dat wyłączonych z oferty, ale liczba pokoi jest ograniczona i mogą one zostać wcześniej wynajęte. Uczestnicy mogą nie być w stanie wykorzystywać punktów na Noclegi za punkty w InterContinental Residences, IHG Army Hotels i Six Senses Hotels Resorts Spas.
 2. Rezerwowanie Noclegów za punkty: aby skorzystać z Noclegu za punkty, należy dokonać wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacje Noclegu za punkty nie podlegają prowizji dla biura podróży. Uczestnicy mogą wykorzystywać punkty na Noclegi za punkty na stronie internetowej IHG One Rewards, w aplikacji IHG One Rewards lub za pośrednictwem działu obsługi klienta IHG. W celu wykorzystania punktów na Nocleg za punkty uczestnik musi być zalogowany. Zagwarantowanie rezerwacji Noclegu za punkty wymaga użycia karty kredytowej. Rezerwacje Noclegów za punkty można anulować na stronie IHG One Rewards, w aplikacji IHG One Rewards lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta IHG. Goście otrzymają powiadomienie z prośbą o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta IHG, jeżeli anulowanie online nie będzie dostępne). Jakiekolwiek nieuczciwe zachowanie lub nadużycie Noclegu za punkty, w tym między innymi anulowanie rezerwacji Noclegu za punkty po zameldowaniu, może skutkować utratą punktów i/lub zastosowaniem innych środków na mocy niniejszego Regulaminu. W przypadku błędnie opublikowanej ceny Noclegu za punkty podanej w punktach IHG One Rewards zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i zwrotu punktów. Uczestnicy zostaną powiadomieni o takiej sytuacji.
 3. Dodatkowe opłaty za Nocleg za punkty: wszystkie Noclegi za punkty są ważne wyłącznie dla pokoi standardowych na jedną noc i obejmują podatki i opłaty wymagane przez rząd, stan i/lub samorząd lokalny. W obiekcie Iberostar Beachfront Resorts uczestnicy będą zobowiązani zapłacić wszelkie podatki lub opłaty warunkowe/wymagane przez samorząd lokalny. Rodzaje pokoi w obiektach Six Senses Hotels Resorts Spas będą się różnić. Konfiguracje liczby osób, rodzajów pokoju i planów posiłków dla Noclegów za punkty w ośrodkach wypoczynkowych all-inclusive różnią się w zależności od marki i hotelu. W przypadku zameldowania dodatkowych osób w pokoju dla dwóch osób, w tym dzieci, które nie zostały uwzględnione w oryginalnej rezerwacji, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. W Iberostar Beachfront Resorts uczestnicy mogą zostać obciążeni dodatkowymi opłatami za dodatkowych gości, którzy nie zostali uwzględnieni w oryginalnej rezerwacji. Szczegółowych informacji udziela Dział Obsługi Klienta IHG. Noclegi za punkty nie obejmują posiłków i napojów (za wyjątkiem obiektów all-inclusive), napiwków ani opłat dodatkowych. W poszczególnych ośrodkach wypoczynkowych mogą obowiązywać opłaty klimatyczne i/lub za usługi. Opłaty te należy uiścić bezpośrednio w hotelu przed wymeldowaniem. Koszty transportu do/z hotelu nie są wliczone.
 4. Noclegi za punkty dla wielu pokoi hotelowych: Noclegi za punkty można zarezerwować dla wielu pokoi hotelowych (do 9) na ten sam dzień pobytu i w tym samym obiekcie, pod warunkiem, że numer Uczestnika programu IHG One Rewards jest odnotowany na każdej rezerwacji, wymagane Punkty są wykorzystywane na każdy pokój oraz odpowiednie pokoje są dostępne.
 5. Beneficjent Noclegu za punkty będący osobą trzecią: Osoby, na rzecz których dokonano rezerwacji Noclegu za punkty mogą się zameldować bez konieczności pobytu Uczestnika programu. Taka osoba musi okazać ważny dowód tożsamości i samodzielnie zapewnić sposób płatności. W przypadku rezerwacji Noclegu za punkty przez Uczestnika w imieniu innej osoby/beneficjenta w Chinach (Chiny kontynentalne, Hongkong, Makau, Tajwan) Uczestnik musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta IHG najpóźniej na 7 dni przed datą pobytu. Na żądanie IHG Uczestnik musi podać określone dane osobowe gościa, który będzie korzystał z Noclegu za punkty. Wszelkich zmian danych takich gości należy dokonywać za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta IHG. Jeżeli Uczestnik nie dostarczy i/lub nie zmieni wymaganych informacji na czas, lub podane informacje są z jakiegokolwiek powodu nieprawidłowe, gość korzystający z Noclegu za punkty nie będzie mógł zameldować się w recepcji, a odpowiednia rezerwacja zostanie anulowana. Wymóg ten ma zastosowanie do wszystkich Noclegów za punkty uzyskanych dzięki Pobytom, Punktom, promocjom lub w jakikolwiek inny sposób.
 6. Korzyści w przypadku Pobytów z Noclegiem za punkty: Korzyści dla Uczestników programu IHG One Rewards są dostępne w przypadku pobytów z Noclegiem za punkty, z wyjątkiem gwarancji dostępności pokoju dla Uczestników Platinum Elite i Diamond Elite.
 7. Noclegi za punkty to Stawki niekwalifikujące: Uczestnicy nie mogą gromadzić Punktów ani mil/naliczeń partnerskich za równowartość ceny pokoju udostępnianego na zasadach Noclegu za punkty; Punkty przyznaje się jednak za wszystkie inne opłaty kwalifikujące. Nocleg za punkty definiuje się jako pobyt, w przypadku którego Uczestnik wykorzystuje Punkty na Nocleg za punkty, w tym także Noclegi za punkty zarezerwowane w trybie Punkty + gotówka.
 8. Anulowanie Noclegu za punkty:
  Wszystkie marki z wyjątkiem obiektów Six Senses:
  • Uczestnicy, którzy anulują rezerwację Noclegu za punkty przed granicznym terminem ustalonym przez hotel dla anulowania rezerwacji, otrzymają zwrot Punktów wykorzystanych na tę rezerwację na konto IHG One Rewards.
  • Uczestnicy, którzy nie anulują rezerwacji Noclegu za punkty przed upływem terminu anulowania rezerwacji określonego przez hotel i nie wykorzystają swojej rezerwacji (nieprzybycie), zostaną obciążeni opłatą za nieprzybycie zgodnie z zasadami obowiązującymi w hotelu. Opłata za pokój wraz z podatkiem zostanie pobrana z karty kredytowej użytej do zagwarantowania rezerwacji.
  Obiekty Six Senses:
  • W Six Senses Hotels Resorts Spas, jeżeli uczestnik anuluje Nocleg za punkty lub Bezpłatny nocleg po upływie czasu na anulowanie, lub nie przybędzie do ośrodka, punkty uczestnika nie zostaną zwrócone i/lub Certyfikat bezpłatnego noclegu zostanie unieważniony. Polityka anulacji różni się w zależności od hotelu.
 9. Zniżki na Nocleg za punkty:
  • Upoważnieni posiadacze kart kredytowych Platinum Elite, Diamond Elite i IHG One Rewards mogą otrzymać wyjątkowe korzyści w postaci promocyjnych zniżek na Noclegi za punkty w hotelach uczestniczących w Programie. Uprawnieni posiadacze kart uzyskają wcześniejszy dostęp do zniżek na Nocleg za punkty.
 10. Noclegi za punkty nie przysługują tam, gdzie zabrania tego prawo: IHG One Rewards zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia, modyfikacji, przerwania, zastąpienia lub anulowania programu Noclegów za punkty w dowolnym momencie bez zapowiedzi. Noclegi za punkty nie przysługują tam, gdzie zabrania tego prawo.
 11. Punkty + gotówka: Opcja IHG One Rewards Points & Cash umożliwia wykorzystanie posiadanych Punktów i Punktów zakupionych przy rezerwacji na Nocleg za punkty. Nocleg za punkty uzyskany za Punkty + gotówkę można wykorzystać na stronie internetowej IHG One Rewards, w aplikacji IHG One Rewards lub poprzez Dział Obsługi Klienta IHG.
 12. Kwoty zakupu punktów w opcji Punkty + gotówka: Kwoty wymagane do zakupu dodatkowych Punktów w celu rezerwacji Noclegu za punkty + gotówkę mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Za Punkty można zapłacić ważną, akceptowaną kartą kredytową lub zatwierdzoną metodą płatności. Składniki gotówkowe ceny za Noclegu za punkty + gotówkę, które są podane w walutach innych niż USD, będą odpowiednio skorygowane w celu odzwierciedlenia wartości w USD w momencie płatności. Obowiązują wszystkie pozostałe warunki Noclegu za punkty.
 13. Anulowanie opcji Punkt + gotówka: Zgadzasz się, że z chwilą dokonania zakupu Punktów w celu rezerwacji Noclegu za punkty + gotówkę pełna kwota w USD zostanie natychmiast opłacona ważną kartą kredytową lub wskazaną przez Ciebie zatwierdzoną metodą płatności. Koszt zakupu Punktów nie podlega zwrotowi. Jeżeli Nocleg za punkty zostanie anulowany zgodnie z regulaminem Noclegów za punkty i polityką hotelu dotyczącą anulacji, zakupione Punkty wrócą na Twoje konto IHG One Rewards.
 14. Płać punktami: Uczestnik zatrzymujący się w hotelu marki IHG, który uczestniczy w programie Płać punktami, może wykorzystać Punkt na pokrycie opłat kwalifikujących za pokój Uczestnika. Punkty należy wykorzystać przez aplikację IHG One Rewards lub stronę internetową IHG. Program może ograniczyć liczbę transakcji i/lub maksymalną liczbę Punktów, które można wykorzystać w ciągu doby. Pełny regulamin jest dostępny na stronie programu Płać punktami.
 15. Inne nagrody: Punkty można wykorzystać na inne nagrody w sekcji „wykorzystanie” na stronie internetowej IHG One Rewards. Dostępność wszystkich nagród jest ograniczona oraz podlegają one warunkom i ograniczeniom określonym przez dostawców produktu, usługi turystycznej i innych świadczeń. Nagrody różnią się w zależności od regionu i kraju zamieszkania. Liczba Punktów wymaganych do uzyskania określonych nagród może ulec zmianie w dowolnym momencie.

  Katalog IHG One Rewards — po wybraniu katalogu zostaniesz przekierowany do Maritz LLC („Maritz”), zewnętrznego dostawcy, który hostuje stronę internetową własnej marki („Strona”) (kliknij odpowiedni link, aby przejść do strony amerykańskiej lub strony globalnej). Strona zapewnia Uczestnikom towary, bony upominkowe i inne usługi związane z realizacją nagród („Usługi”) w zamian za Punkty, które to Usługi podlegają dodatkowym warunkom określonym na Stronie. Wszelkie zobowiązania, jakie IHG może mieć wobec Ciebie w związku z Punktami wykorzystanymi na nagrody, zostaną w pełni zaspokojone z chwilą otrzymania przez Ciebie towarów od Maritz.

  Pełny tekst warunków dla USA: kliknij tutaj; lub globalnie: kliknij tutaj

 16. Dodatkowe informacje o innych nagrodach: Przed wykorzystaniem Punktów na nagrodę Uczestnik musi mieć na koncie odpowiednią liczbę Punktów. Dodatkowe informacje o dostępnych nagrodach można znaleźć na następujących stronach:

  1. Nagrody w postaci bonów upominkowych: zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami po wybraniu karty upominkowej.
  2. Concierge: dostępne w USA, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Chinach kontynentalnych, Japonii i na Bliskim Wschodzie. Zasady i warunki różnią się w zależności od zamówionej nagrody.
  3. Czasopisma: zapoznaj się ze szczególnymi warunkami po wybraniu czasopisma.
  4. Nagrody cyfrowe: aby uzyskać dostęp do informacji o nagrodach cyfrowych, należy zalogować się na swoje konto. Skorzystaj z tego linku i zapoznaj się z regulaminem.

 17. IHG zastrzega sobie prawo do usuwania, dodawania, ograniczania, zawieszania, przerywania, modyfikowania, zastępowania lub anulowania wyboru nagród w tym Programie w dowolnym momencie.
 
Sojusze programów lojalnościowych
 
 1. Sojusze programów lojalnościowych: W uczestniczących obiektach IHG Hotels & Resorts możesz zbierać Punkty IHG One Rewards lub mile/naliczenia w ramach sojuszy programów lojalnościowych, na zasadach różniących się w zależności od danego sojuszu. Sojusz programów lojalnościowych to zewnętrzny program lojalnościowy, z którym IHG ma umowę umożliwiającą uczestnikom takiego zewnętrznego programu, którzy są także Uczestnikami programu lojalnościowego IHG One Rewards, zbieranie mil lub innych naliczeń w takim programie zamiast zbierania Punktów. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami tutaj.
 2. Zmiany w sojuszach programów lojalnościowych: Sojusze programów lojalnościowych mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, według uznania IHG. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się zbierać mile/naliczenia w ramach sojuszu programów lojalnościowych, a dany sojusz zostanie później usunięty z Programu, wybór tego Uczestnika zostanie automatycznie zmieniony na zbieranie Punktów IHG One Rewards.
 3. Ograniczenia dotyczące sojuszy programów lojalnościowych: Nie możesz gromadzić jednocześnie Punktów IHG One Rewards i mil/naliczeń w ramach sojuszu programów lojalnościowych za ten sam pobyt, z wyjątkiem specjalnych promocji lub ofert. Aby zmienić wybór Punktów lub naliczeń w ramach sojuszu programów lojalnościowych, odwiedź stronę internetową IHG One Rewards lub zadzwoń do Działu Obsługi Klienta IHG.
 4. Gromadzenie mil lub naliczeń w ramach sojuszu programów lojalnościowych: Ułamkowa liczba mil lub naliczeń zgromadzona za Pobyty kwalifikowane lub inne działania, za które przysługują Punkty, będzie zaokrąglana w dół, chyba że w niniejszym Regulaminie wyraźnie określono inaczej. Wszystkie działania związane z Pobytem zostaną zaksięgowane na koncie ostatniego sojuszu programów lojalnościowych przy wymeldowaniu.
 5. Regulamin sojuszów programów lojalnościowych: Zasady gromadzenia i wykorzystywania mil/naliczeń określa regulamin wybranego sojuszu programów lojalnościowych. IHG, jej spółka dominująca, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, franczyzobiorcy i agenci nie odpowiadają za mile/naliczenia w ramach sojuszu programów lojalnościowych ani za warunki jakiegokolwiek innego sojuszu programów lojalnościowych.
 6. Sojusze programów lojalnościowych a przynależność do IHG: Od czasu do czasu IHG może oferować Uczestnikom programu IHG One Rewards opcje nagród od sojuszów programów lojalnościowych przy pomocy komunikatów dla Uczestników. Wszystkie programy lojalnościowe w sojuszach programów lojalnościowych to niezależni wykonawcy. Żaden zapis w niniejszym Regulaminie ani innych materiałach dotyczących Programu nie ma na celu ustanowienia relacji agencyjnej, partnerskiej ani joint-venture między IHG i innym programem lojalnościowym, ani nie należy go tak interpretować, także między innymi mimo użycia słowa „partner”. IHG, jej franczyzobiorcy i agenci nie odpowiadają za prowadzenie sojuszy programów lojalnościowych ani ich programów lub usług, w tym między innymi za ewentualne zmiany lub zaprzestanie świadczenia usług przez sojusze programów lojalnościowych lub inne niezależne firmy, które mogą mieć wpływ na nagrody w Programie, gromadzenie punktów IHG One Rewards lub dostarczanie produktów lub usług oferowanych w tych programach. IHG odpowiada za przyznawanie nagród wyłącznie w ramach programu IHG One Rewards. 
 7. Wymiana Punktów na mile lub kredyty: możesz wymieniać swoje Punkty IHG One Rewards na mile/kredyty w uczestniczących sojuszach programów lojalnościowych tylko w pakietach blokowych dla poszczególnych sojuszy programów lojalnościowych wymienionych tutaj. Zapoznaj się z zasadami danego sojuszu programów lojalnościowych, aby ustalić, ile mil/kredytów potrzebujesz w przypadku danego programu lojalnościowego do zdobycia wybranej nagrody w ramach danego programu lojalnościowego. Czas księgowania mil lub kredytów różni się w zależności od sojuszu programów lojalnościowych i może upłynąć do 6 tygodni, zanim mile lub kredyty zostaną zaksięgowane na koncie w innym programie lojalnościowym. Program IHG One Rewards umożliwia operatorowi innego programu lojalnościowego zaksięgowanie odpowiedniego uznania na Twoim koncie, ale nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za wymianę punktów. Po takim naliczeniu mil lub kredytów na konto w innym programie lojalnościowym wszelkie ryzyko utraty, bankructwa, kradzieży lub niehonorowania naliczenia ponosi Uczestnik oraz nie przysługuje Ci żaden zwrot ani wymiana Punktów IHG One Rewards na inną nagrodę. Po wymianie Punktów IHG One Rewards na mile/kredyty w sojuszu programów lojalnościowych nie można ich wymienić z powrotem na Punkty ani przenieść do innego programu w sojuszu programów lojalnościowych.
 8. IHG, jej franczyzobiorcy i przedstawiciele nie udzielają żadnych gwarancji, rękojmi ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do przedmiotów, towarów, produktów ani usług partnerów w sojuszach programów lojalnościowych, ani nie przyjmują odpowiedzialności za warunki lub prowadzenie sojuszu programów lojalnościowych lub programu lojalnościowego innego dostawcy oraz nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki (w tym między innymi honoraria adwokackie ani inne koszty obsługi prawnej), wypadki lub niedogodności, które mogą powstać w związku z korzystaniem z przedmiotów, towarów, produktów lub usług partnerów w sojuszach programów lojalnościowych, lub w wyniku obrony lub awarii takich przedmiotów, lub w wyniku Twojego udziału w programie objętym sojuszem programów lojalnościowych. Wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu są wyraźnie wykluczone. Niniejsze zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do rezydentów New Jersey.

 

Inne programy IHG One Rewards

 1. InterContinental Ambassador: Jako Uczestnik programu lojalnościowego IHG One Rewards możesz również zakupić uczestnictwo w programie InterContinental Ambassador. Zakup uczestnictwa w programie InterContinental Ambassador uprawnia do wyższego poziomu uznania oraz do wszystkich opublikowanych korzyści związanych z uczestnictwem w programie InterContinental Ambassador ważnych tylko w obiektach InterContinental Hotels & Resorts na całym świecie.
 2. Jeżeli jesteś uczestnikiem programu InterContinental Ambassador, podlegasz Regulaminowi uczestnictwa w Programie lojalnościowym IHG One Rewards, w uzupełnieniu do warunków określonych tutaj.
 3. Kimpton Inner Circle: Kimpton Inner Circle to status tylko na zaproszenie, który upoważnia Uczestnika programu lojalnościowego IHG One Rewards do wyższego poziomu uznania i gwarantowanych korzyści podczas pobytu w Kimpton Hotels & Restaurants. Uczestnicy ci podlegają wszystkim postanowieniom Regulaminu IHG One Rewards oraz dodatkowo warunkom określonym tutaj.
 

Regulamin IHG® Business Rewards

Niektóre obiekty IHG Hotels & Resorts uczestniczą w Programie IHG® Business Rewards („Hotele uczestniczące”), który jest obsługiwany przez IHG w ramach Programu IHG One Rewards i ma na celu przyznawanie Punktów IHG One Rewards osobom dokonującym rezerwacji korporacyjnych, agentom obsługującym podróże/spotkania służbowe lub osobom dokonującym rezerwacji indywidualnych stanowiących Wydatek kwalifikujący (zgodnie z definicją poniżej) w Hotelach uczestniczących w programie. Program podlega Regulaminowi programu IHG One Rewards (z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej) oraz następującemu regulaminowi programu IHG Business Rewards.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę nieuczestniczących hoteli.

Program IHG Business Rewards nie obowiązuje w obiektach Iberostar Beachfront Resorts.

 

Kwalifikacja

 1. Uczestnictwo w programie IHG Business Rewards jest dostępne dla osób, które są osobami dokonującymi rezerwacji korporacyjnych, agentami obsługującymi podróże/spotkania służbowe lub osobami dokonującymi rezerwacji indywidualnych z zastrzeżeniem poniższych warunków:
  1. Osoba dokonująca rezerwacji korporacyjnych to osoba, która rezerwuje Wydatek kwalifikujący w uczestniczących hotelach w imieniu swojego pracodawcy w celach biznesowych.
  2. Agent obsługujący podróże/spotkania służbowe to osoba zatrudniona przez biuro podróży/konferencyjne, która rezerwuje Wydatki kwalifikujące w uczestniczących hotelach w imieniu swoich klientów w celach biznesowych, przy czym ani ta osoba ani jej biuro podróży/konferencyjne nie mają ogólnej umowy z żadną spółką IHG, ani bezpośrednio ani poprzez członkostwo w konsorcjum agencji.
  3. Osoba dokonująca rezerwacji indywidualnych to osoba, która rezerwuje Wydatek kwalifikujący w uczestniczących hotelach w imieniu własnym lub innej osoby.
  4. Firmy ani inne podmioty nie mogą się zapisać do tego programu.
 2. Agenci obsługujący podróże/spotkania służbowe, którzy mają ogólną umowę, lub których agencja/biuro ma taką umowę z jakąkolwiek spółką IHG, nie mogą się zapisać do programu IHG Business Rewards.

 

Uczestnictwo

 1. Aby zostać Uczestnikiem programu IHG Business Rewards, osoby spoza regionu Wielkich Chin (Chiny kontynentalne, Hongkong, Makau, Tajwan) muszą podać obowiązkowe dane rejestracyjne na stronie internetowej programu IHG Business Rewards. Osoby w regionie Wielkich Chin są rejestrowane wyłącznie na zaproszenie.
 2. Wszyscy Uczestnicy muszą potwierdzić akceptację niniejszego regulaminu oraz regulaminu IHG One Rewards. Punkty są przyznawane dopiero po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 3. Wszyscy Uczestnicy muszą podać ważne dane kontaktowe. W razie potrzeby IHG nawiąże kontakt z Uczestnikami przy pomocy danych kontaktowych znajdujących się na ich kontach Uczestników programu lojalnościowego.
 4. IHG ma prawo do zamknięcia konta i/lub unieważnienia Punktów, jeżeli według własnego uznania stwierdzi, że:
  • konto ma wiele adresów e-mail;
  • z konta korzysta kilka osób i/lub
  • istnieje podejrzenie, że konto jest powiązane z nieuczciwą aktywnością lub nadużyciami.
 5. Pracownicy IHG, dowolnej spółki IHG lub hotelu marki IHG nie mogą być Uczestnikami programu IHG Business Rewards.
  Uczestnicy są odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, wszelkich obowiązujących warunków swojego zatrudnienia, wewnętrznych zasad i procedur ich pracodawców oraz wszelkich innych zasad, którym podlegają. IHG nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie takich zasad lub przepisów.
 6. Osoby dokonujące rezerwacji korporacyjnych i agenci obsługujący podróże/spotkania służbowe muszą uzyskać zgodę pracodawcy na uczestnictwo w programie IHG Business Rewards. Akceptując niniejszy regulamin, osoby fizyczne potwierdzają, że ich pracodawcy wyrazili zgodę na ich uczestnictwo w programie IHG Business Rewards.
  1. IHG może wymagać przedstawienia pisemnej zgody pracodawcy do weryfikacji jako warunku uczestnictwa w programie IHG Business Rewards. IHG zastrzega sobie prawo do anulowania uczestnictwa w przypadku nieprzedstawienia pisemnej zgody. Uczestnicy zgadzają się zabezpieczyć IHG oraz zwolnić ją z odpowiedzialności, kosztów i/lub odszkodowań związanych z roszczeniami jakiejkolwiek strony trzeciej wynikającymi z nieuzyskania przez Uczestnika programu IHG Business Rewards uprzedniej zgody jego pracodawcy na uczestnictwo w programie IHG Business Rewards.
  2. W Wielkich Chinach agenci obsługujący podróże/spotkania służbowe muszą ujawnić swoje uczestnictwo w programie IHG Business Rewards podczas rezerwacji dokonywanej w imieniu i/lub na rzecz swoich klientów w celach biznesowych. Osoby dokonujące rezerwacji korporacyjnych i agenci obsługujący podróże służbowe mogą według własnego uznania przedstawić IHG zgodę pracodawcy oraz ujawnić się jako taki agent, a stosowną informację w tej sprawie należy przesłać na adres ihgbrregistration.cn@ihg.com.
 7. Po zmianie pracodawcy Uczestnik programu IHG Business Rewards musi:
  1. zaktualizować dane kontaktowe online;
  2. uzyskać zgodę nowego pracodawcy na uczestnictwo w programie IHG Business Rewards;
  3. podać wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez IHG;
  4. dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze warunki odnoszą się personalnie do Uczestnika programu IHG Business Rewards i mają zastosowanie w całości do takiego Uczestnika, niezależnie od ewentualnej zmiany pracodawcy.
 8. Uczestnicy mogą anulować swoje uczestnictwo w programie IHG Business Rewards za pisemnym powiadomieniem (w tym pocztą elektroniczną) skierowanym do Działu Obsługi Klienta IHG. Uczestnicy mogą anulować uczestnictwo w programie IHG Business Rewards bez anulowania uczestnictwa w programie IHG One Rewards.

 

Zgodność z przepisami

 1. Uczestnictwo w programie IHG Business Rewards oraz gromadzenie lub wykorzystywanie Punktów jest nieważne, jeżeli jest zabronione przez prawo, oraz podlega innym obowiązującym przepisom ustawowym i wykonawczym (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, przepisom antykorupcyjnym w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, które mają zastosowanie poza granicami tych krajów).

 

Wydatek kwalifikujący

 1. Wydatki kwalifikujące, zgodnie z niniejszym regulaminem, obejmują wszystkie wydatki w następujących obszarach:
  • Pokoje dla gości
  • Spotkania i wydarzenia
  • Sale konferencyjne
  • Usługi gastronomiczne powiązane ze spotkaniami i konferencjami
  • Pakiety spotkań all-inclusive
 2. O ile nie uzgodniono inaczej według uznania odpowiedniego uczestniczącego hotelu, Punkty nie mogą być gromadzone w ramach programu IHG Business Rewards w połączeniu z innymi specjalnymi ofertami/promocjami poza programem IHG Business Rewards. 
 3. Wydatki kwalifikujące na pokoje gościnne mogą dotyczyć tylko pokoi gościnnych, które Uczestnik programu lojalnościowego IHG Business Rewards rezerwuje dla innych osób. Nie zalicza się do nich wydatków Uczestnika programu IHG Business Rewards na jego własny pokój.
 4. Wydatki kwalifikujące nie obejmują:
  • podatków, napiwków ani opłat za usługi;
  • opłat dla dostawców/wykonawców zewnętrznych;
  • wydatków dodatkowych związanych z uczestnictwem, w tym na indywidualne posiłki i napoje, ani innych wydatków, w tym wydatków na rozrywkę.

 

Gromadzenie Punktów

 1. Uczestnicy IHG Business Rewards będą otrzymywać 3 (trzy) Punkty IHG One Rewards za każdego 1 USD lub równowartość w lokalnej walucie zapłaconego jako Wydatek kwalifikujący w uczestniczących hotelach, z zastrzeżeniem niniejszego regulaminu. Liczba Punktów będzie zaokrąglana w górę do najbliższej liczby całkowitej.
 2. Punkty IHG One Rewards zgromadzone w ramach programu IHG Business Rewards są uważane za Punkty kwalifikujące do poziomu Elite, które liczą się do statusu IHG One Rewards Elite. Wydatki kwalifikujące dokonane za pośrednictwem programu IHG Business Rewards nie uprawniają do uzyskania Punktów bonusowych za poziom Elite w programie IHG One Rewards. Na przykład: Uczestnik programu IHG Business Rewards będzie gromadzić Punkty IHG One Rewards kwalifikujące do poziomu Elite, które umożliwiają Uczestnikowi przejście na wyższy poziom w programie, tj. z poziomu Silver Elite na poziom Gold Elite itp. Uczestnik nie otrzymuje Punktów bonusowych za poziom Elite, tj. 20% przyznawanych za poziom Silver Elite, 40% za poziom Gold Elite, 60% za poziom Platinum Elite lub 100% za poziom Diamond Elite. 
 3. Punkty przyznaje się wyłącznie Uczestnikom programu IHG Business Rewards, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej IHG lub bezpośrednio w hotelu uczestniczącym w programie. 
 4. O ile regulamin jakichkolwiek obowiązujących promocji nie stanowi inaczej, za każde spotkanie/wydarzenie, w tym za wszystkie rezerwacje pokoi gościnnych i inne Wydatki kwalifikując związane z takim spotkaniem/wydarzeniem, można zgromadzić maksymalnie 60 000 Punktów. Dwa lub więcej spotkań/wydarzeń organizowanych przez tę samą organizację w tym samym dniu lub następujących po sobie dniach w tym samym uczestniczącym hotelu będą traktowane jako jedno spotkanie/wydarzenie.
 5. W przypadku rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w uczestniczącym hotelu, Uczestnicy programu IHG Business Rewards muszą powiadomić dany hotel, że chcą gromadzić Punkty IHG Business Rewards za wszelkie Wydatki kwalifikujące przed dokonaniem rezerwacji odpowiednich pokoi gościnnych, spotkań lub wydarzeń, oraz muszą podać swój numer uczestnika programu lojalnościowego IHG Business Rewards.
 6. Punkty zostaną naliczone na konto Uczestnika IHG Business Rewards w ciągu 45 dni od spotkania, wydarzenia lub pobytu, pod warunkiem, że spotkanie, wydarzenie lub pobyt zostały opłacone zgodnie z umową Uczestnika programu IHG Business Rewards z hotelem uczestniczącym w programie.
 7. Organy podatkowe mogą ustalić, że Punkty lub nagrody otrzymane za udział w programie IHG Business Rewards mogą podlegać obowiązkowi podatkowemu, w tym między innymi podatkom zagranicznym, federalnym, stanowym i lokalnym, dopłatom, opłatom za ochronę i podatkom wyjazdowym. W takim przypadku za wszelkie zobowiązania podatkowe, w tym za ujawnienie otrzymania nagrody i/lub jej wykorzystania, odpowiada Uczestnik programu IHG Business Rewards.
 8. Uczestnicy, którzy uważają, że dane na ich koncie są nieprawidłowe, powinni skontaktować się z odpowiednim uczestniczącym hotelem. Jeżeli nie będą w stanie rozwiązać problemu z uczestniczącym hotelem, powinni skontaktować się z Działem Obsługi Klienta IHG. Korekty punktów będą dokonywane do 90 dni po dacie wyciągu z konta Uczestnika. Uczestnik musi zachować wszystkie rachunki hotelowe i faktury w swojej dokumentacji, ponieważ będą one wymagane w przypadku wniosku o korektę Punktów.
 
Ostatnia aktualizacja 1 kwietnia 2024 r.