Uw sessie verloopt over 5 minuten, 0 seconden, aangezien er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Aangemeld blijven
Uw sessie is verlopen. Meld u aan bij uw profiel

Het IHG® Rewards-programma ('programma'), waarvan onderdeel uitmaken InterContinental® Ambassador en IHG® Business Rewards, is een loyaliteitsprogramma dat aangeboden wordt door Six Continents Hotels, Inc. ('SCH'), haar dochterondernemingen en de respectievelijke filialen, tezamen de InterContinental Hotels Group genoemd (als collectief kortweg “IHG”). Mr & Mrs Smith-hotels maken deel uit van een samenwerking met het IHG Rewards-programma en zijn geen hotels van het IHG-merk. Door deel te nemen aan dit programma stemt u in met deze algemene voorwaarden ('algemene voorwaarden'). Deze algemene voorwaarden beschrijven het programma alsmede de voordelen die de leden van IHG Rewards ('leden' of 'u') worden aangeboden. De voorwaarden die specifiek geformuleerd zijn voor het InterContinental Ambassador-programma, een loyaliteitsprogramma dat speciaal gericht is op de gasten van de hotels binnen het hotelmerk InterContinental, en de voorwaarden voor het IHG Business Rewards-programma, een loyaliteitsprogramma dat voordelen biedt aan de tussenpersonen en reisbureaus gericht op zakelijke boekingen, zullen in aparte gedeelten verderop binnen deze algemene voorwaarden uitgelegd worden.

Algemene voorwaarden

 1. Deelname: Nieuwe leden kunnen zich opgeven voor het programma door de formulieren in te vullen op de website van het programma of via formulieren die de betreffende IHG-hotels zullen aanbieden, dan wel via andere aangereikte middelen goedgekeurd door SCH.  Door deel te nemen aan het programma en aldus uw lidmaatschapsaccount te gebruiken, komt u in aanmerking voor de voordelen die we verderop beschrijven en verzamelt u IHG Rewards-punten ('punten'), die u vervolgens kunt inwisselen voor Reward Nights (ook verderop beschreven) en een keur aan artikelen.  
 2. De hotelmerken die momenteel meedoen aan het programma zijn deelnemende Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent® Hotels & Resorts, InterContinental®, Kimpton® Hotels & Restaurants, HUALUXE® Hotels & Resorts, Crowne Plaza®, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, voco™ hotels, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Resort®, Holiday Inn Club Vacations®, Staybridge Suites®, Candlewood Suites®, avid® hotels en Atwell Suites™ (tezamen 'IHG-hotels'). Hotelmerken die deelnemen aan het programma mogen geheel naar eigen inzicht door SCH worden toegevoegd en/of verwijderd. Mr & Mrs Smith-hotels zijn geen eigendom van IHG en volgen geen IHG-normen.
 3. Er hoeft geen vergoeding te worden betaald om deel te kunnen nemen aan IHG Rewards, maar leden moeten ons wel van de juiste en volledige contactgegevens voorzien en deze bovendien up-to-date houden. Wanneer communicatie met een lid moet plaatsvinden, zal SCH gebruikmaken van de contactgegevens die het lid heeft verstrekt. SCH behoudt zich het recht voor om een account op te zeggen en/of iemands punten ongeldig te verklaren wanneer het eenzijdig vaststelt dat er meerdere e-mailadressen aan een account gekoppeld zijn en/of wanneer een account geassocieerd kan worden met frauduleuze of onrechtmatige praktijken.  SCH behoudt zich het recht voor om een account te beëindigen en/of punten ongeldig te verklaren wanneer er geen juiste contactgegevens bekend zijn.
 4. Door deel te nemen aan het programma en te profiteren van de voordelen, gaat u ermee akkoord dat u:
  1. één IHG Rewards-account onderhoudt en niet meer dan dat;
  2. de enige bent die gebruikmaakt van het lidmaatschap van het programma (en het account dus niet deelt met iemand anders zonder de uitdrukkelijke toestemming van SCH);  
  3. ons voorziet van de correcte contactgegevens; 
  4. de naam voor het programma opgeeft die overeenkomt met de naam op uw identiteitspapieren; 
  5. één e-mailadres hanteert voor het account; 
  6. deze algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt;
  7. minimaal 18 jaar bent of meerderjarig bent in het land waarin u uw woon- en verblijfplaats heeft; en
  8. deelneemt aan het programma als particuliere persoon en niet als zakelijke entiteit, omdat alleen personen aan het programma kunnen deelnemen.
 5. Wanneer u ervoor kiest het lidmaatschap te beëindigen, vragen we u contact op te nemen met de klantenservice van IHG Rewards om dit door te geven.
 6. SCH BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR om deze algemene voorwaarden naar eigen oordeel aan te passen, veranderen of anderszins bij te werken en/of iets toe te voegen, te wijzigen, beperken, opschorten, beëindigen of annuleren binnen het programma, zelfs als deze veranderingen invloed hebben op de waarde van de beloningen en de reeds gespaarde punten. Controleer dan ook altijd de laatste bijgewerkte datum in de voettekst van het programma voor een kennisgeving van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden. Mocht de voettekst aangeven dat de algemene voorwaarden of het programma zijn gewijzigd, is het verstandig om die wijzigingen te bestuderen. Wanneer u besluit lid te blijven van het programma nadat SCH melding heeft gedaan van een verandering en nadat u gelegenheid hebt gekregen deze verandering binnen de algemene voorwaarden of het programma te bestuderen, geeft u daarmee ook uw instemming. De huidige algemene voorwaarden voor lidmaatschap van het programma vervangen alle eerder gepubliceerde algemene voorwaarden voor het lidmaatschap van dit programma.
 7. Ons recht om uw lidmaatschap te annuleren en punten in te trekken, te annuleren of aan te passen. SCH heeft het recht ieders individuele lidmaatschap van het programma te annuleren en daarbij alle nog niet ingewisselde punten en/of gespaarde beloningen in te trekken om redenen die het volgende omvatten (maar niet beperkt blijven tot): 
  1. schending van deze voorwaarden door het lid;
  2. onjuiste voorstellingen (van bijvoorbeeld informatie omtrent) of elk misbruik van het programma door het lid;
  3. schending van landelijke, regionale of plaatselijke wetgeving in verband met het gebruik van lidmaatschapsprivileges door het lid;
  4. het niet verstrekken en up-to-date houden van de juiste contactgegevens door het lid;
  5. het niet betalen voor de kosten van het hotel en/of gedane uitgaven tijdens een verblijf door het lid, ook als dit verzuim het gevolg is van een teruggestuurde of ongeldig verklaarde cheque of als het saldo op de rekening van het lid ontoereikend was of die bankrekening om enige reden niet tot betaling kon strekken;
  6. fraude of misbruik van het programma of onderdelen ervan, inclusief (maar niet beperkt tot) het misbruiken van of het zonder toestemming gebruiken (dus zonder de juiste wijze van identificatie of validatie bij het inchecken) van zakelijke tarieven, elk gedrag dat het sparen van punten of beloningen onrechtmatig beïnvloedt en/of elke handeling die het onjuist profiteren van het programma stimuleert (inclusief het gebruik van 'bots' of andere geautomatiseerde manieren om het programma te misleiden);
  7. het onderhouden van meer dan één actief account door het lid; 
  8. elke fysieke, verbale of schriftelijke vorm van belediging of intimidatie van hotelpersoneel of SCH-personeel door het lid; 
  9. elk misbruik of wangedrag in verband met beloningen of privileges toegekend door SCH en/of een van de IHG-hotelmerken, of zodanig gebruik van de beloningen en privileges dat de algemene voorwaarden geschonden worden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de verkoop, ruil of anderszins verhandelen van punten, puntenvouchers of Reward Nights; of 
  10. Een lid dat een verblijf boekt tegen een betalend tarief en punten en voordelen ontvangt bij meer dan één hotel op een bepaalde nacht, met uitzondering van Reward Nights; of
  11. elk handelen dat ten koste gaat van het programma en/of schade oplevert voor het programma, SCH of de IHG-hotels, dit alles naar eigen goeddunken te beoordelen door SCH
 8. Als een ledenaccount wordt gedupliceerd of als er ongeoorloofde activiteit wordt ontdekt, kan SCH het lidmaatschap opschorten voor maximaal zes maanden of totdat het account is beveiligd door contact op te nemen met de IHG Klantenservice. Het lid kan verzocht worden een nieuw account aan te maken of zijn/haar persoonlijke gegevens bij te werken voor extra veiligheid. Indien de account van een lid vijf jaar geen activiteit vertoont, behoudt SCH zich het recht voor om het lidmaatschap definitief te annuleren.

  De opzegging van een lidmaatschap door SCH gaat onmiddellijk in nadat SCH het lid hiervan op de hoogte heeft gesteld op het e-mailadres in het account van het lid. In geval van frauduleuze activiteiten kan SCH het account echter sluiten, opschorten of annuleren zonder het lid hiervan op de hoogte te stellen, en in die gevallen is de opzegging onmiddellijk van kracht. SCH is niet verantwoordelijk voor het niet informeren van een lid over de annulering van het account van het lid als het account van het lid geen geldige contactgegevens bevatte. In het geval dat IHG een lidmaatschap annuleert zoals toegestaan onder deze Algemene voorwaarden, is IHG niet verplicht om de persoon wiens lidmaatschap werd opgezegd, toe te staan zich opnieuw in te schrijven voor het Programma.

  Leden van wie de accounts zijn geannuleerd, door SCH of door het lid zelf, verliezen alle punten, puntenvouchers, Reward Nights en alle andere voordelen die aan het account zijn gekoppeld, en het lid zal niet langer punten kunnen verdienen of inwisselen in het kader van dit programma. 

  SCH is gerechtigd punten die per vergissing op het account van een lid zijn bijgeschreven, te annuleren en mag te allen tijde punten intrekken zodra blijkt dat het lid het programma oneigenlijk gebruikt en/of punten onrechtmatig inwisselt. 

  In aanvulling op het bovenstaande,
  zijn programma-overtredingen (inclusief de verkoop of het gebruik van de Elite-status voor commercieel gewin), vermeende fraude of misbruik met betrekking tot acties, punten- of miles-tegoed en het oneigenlijke gebruik van beloningen onderworpen aan passende administratieve en/of gerechtelijke stappen door de bevoegde overheidsinstanties en door SCH, waaronder, zonder beperking, het blokkeren van uw account, het intrekken van alle puntenoverdrachten, beloningen, waardebonnen of artikelen die zijn verstrekt als gevolg van het verzamelen of inwisselen van punten of miles via uw account, evenals het beëindigen van het account en uw toekomstige deelname aan het programma.

 9. Sommige werkgevers kunnen vanwege hun beleid deelname aan het programma door werknemers verbieden of beperken.  Ook de wetgeving in sommige landen kan deelname aan het programma of onderdelen van het programma verbieden. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van beleid van hun werkgevers en relevante wetgeving. IHG aanvaardt geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid voor het niet naleven ervan door leden.
 10. Arbitrage. Met uitzondering van claims of geschillen rond het eigendom, de geldigheid of het gebruik van enig SCH-handelsmerk of servicemerk, wordt elk geschil dat voortkomt uit of gerelateerd aan de algemene voorwaarden van dit programma (inclusief eventuele claims dat de algemene voorwaarden of enige bepalingen uit het IHG Rewards-programma ongeldig, illegaal of anderszins vernietigbaar of nietig zouden zijn), waarbij geldelijke schadevergoedingen of IHG Rewards-punten en/of advocatenkosten of andere vormen van schadevergoedingen worden geëist, altijd ter arbitrage voorgelegd aan de American Arbitration Association (AAA). SCH heeft in een zaak het recht om tijdelijke onderbreking, tijdelijke of voorlopige voorziening en/of declaratoire ontheffing (anders dan declaraties in verband met het bedrag aan geldelijke schadevergoeding) te vragen aan de rechtbank van de bevoegde rechtsmacht.
 11. De arbitrageprocedure zal worden gehoord door één onafhankelijke arbiter in de persoon van een advocaat of gepensioneerd rechter. De arbitrage vindt plaats in Atlanta, Georgia en geschiedt in overeenstemming met de dan bestaande Commercial Arbitration Rules van de AAA. Alle zaken binnen het toepassingsgebied van de Federal Arbitration Act ( 9 U.S.C 1, et seq.) vallen hieronder en niet onder enige staatsarbitragewetgeving. U en SCH doen afstand van het op andere wijze oplossen van eventuele geschillen; gerechtelijke vervolging door een rechtbank of anderszins administratieve handelswijzen zijn uitgesloten. U en SCH spreken tevens af geen juryrechtspraak in te zetten voor dergelijke geschillen. De regels en procedures bij arbitrage zijn anders dan de regels die bij een rechtbank gelden. Er is geen rechter of jury is die uitspraak doet, maar een arbiter die bepaalt welke eventuele schadevergoedingen toegekend worden, waarbij deze de beperkingen die in de algemene voorwaarden genoemd zijn op dezelfde manier respecteert als het hof zou doen.

  Het besluit van de arbiter is gebaseerd op de voorwaarden die geformuleerd zijn voor het programma en is geheel in lijn met de relevante wetgeving. De arbitrage zal op individuele basis gevoerd worden, en niet op geconsolideerde, gemeenschappelijke of een groep of klasse vertegenwoordigende basis. De arbiter zal in zijn of haar uitspraak een herstel van grieven toekennen in de vorm van een geldelijke schadevergoeding die naar zijn of haar mening passend is (met rente over onbetaalde bedragen vanaf de vervaldag tegen het maximale tarief dat wettelijk is toegestaan) en advocatenkosten. De uitspraak van de arbiter zal definitief en bindend zijn voor alle bij de rechtsgang betrokken partijen en de uitspraak over de toekenning mag in elke rechtbank met bevoegde rechtsmacht worden ingevoerd.

  Met uitzondering van wat wettelijk verplicht is, blijft de volledige arbitrageprocedure (inclusief maar niet beperkt tot vonnissen, beslissingen of uitspraken van de arbiter) vertrouwelijk en mag deze niet openbaar worden gemaakt aan enige andere partij dan de betrokken partijen.

 12. Beperkingsperiode. Alle claims en acties die voortkomen uit of verband houden met de algemene voorwaarden van het programma moeten worden aangevangen binnen een (1) jaar vanaf het optreden van de feiten die ten grondslag liggen aan een dergelijke claim of actie, anders zal de claim of actie worden geblokkeerd. Deze beperkingsperiode is niet van toepassing voor inwoners van New Jersey.
 13. Verklaring van afstand voor groepsvordering. U gaat ermee akkoord dat u geen groepsvordering indient tegen SCH, dat u niet deelneemt aan een groepsvordering tegen SCH, dat u geen groepsarbitrage zult indienen of nastreven of zult deelnemen aan groepsarbitrage tegen SCH voor enige claim of actie die voortvloeit uit het programma of de algemene voorwaarden van het programma.
 14. Vrijwaring. Door deel te nemen aan het programma verklaart het lid SCH, de reclame- en promotiebureaus, moedermaatschappijen, gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en hun directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers van SCH te vrijwaren en ontslaan van alle aanspraken of schade voortvloeiende uit gebruik of misbruik van het programma door het lid. Deze vrijwaringsbepaling is niet van toepassing op inwoners van New Jersey.
 15. Bescherming van uw accountgegevens. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn of haar profielgegevens in de systemen van het programma en IHG Rewards, met inbegrip van de relevante contactgegevens, zoals post- en e-mailadres. De meeste persoonsgegevens en communicatievoorkeuren kunt u bijwerken door in te loggen op uw account via de website van IHG Rewards.  Voor het wijzigen van de naam gekoppeld aan het account vragen we u contact op te nemen met de klantenservice van IHG Rewards. We zullen u dan vragen de juiste rechtsgeldige documentatie te overleggen om deze naamswijziging te kunnen doorvoeren (een rijbewijs met de nieuwe naam, huwelijkscertificaat, paspoort of soortgelijk).  Als programmalid bent u zelf verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot en de vertrouwelijkheid van uw account en dus voor het veilig beschermen van uw pincode/wachtwoord en u aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de activiteiten van iedereen die gebruikmaakt van uw pincode/wachtwoord.  Wanneer u contact opneemt met de klantenservice van IHG Rewards over uw account, kan u worden gevraagd om aanvullende informatie voor fraudepreventie en beveiligingsdoeleinden.
 16. Het programma en de voordelen ervan worden aangeboden naar goeddunken van SCH en haar dochterondernemingen en filialen. SCH kan geheel naar eigen inzicht rechten of verplichtingen toewijzen of overdragen onder dit programma of enig ander loyaliteitsprogramma.
 17. Voorwaarden met betrekking tot IHG® Rewards-punten

 18. Vanaf de datum van uw inschrijving voor het programma kunt u punten voor in aanmerking komende verblijven en uitgaven verdienen (hierna gedefinieerd). U kunt geen punten verdienen voor verblijven die voor de inschrijvingsdatum hebben plaatsgevonden.  Als u zich inschrijft voor het programma tijdens uw eerste verblijf in een IHG-hotel, uitgezonderd ANA en InterContinental® Alliance Resorts en Mr & Mrs Smith partnerhotels wereldwijd, verdient u 1.000 punten voor dat in aanmerking komende verblijf.  Punten voor in aanmerking komende verblijven in IHG-hotels verdient u vervolgens zoals in het overzicht van ledenvoordelen wordt uiteengezet. Dit kunt u hier bekijken.
 19. Het aantal punten dat u verdient kan variëren per hotelmerk.  Ook het aantal punten dat u dient in te wisselen voor beloningen kan variëren per beloning en hotelmerk.
 20. Onder 'verblijf’ verstaan we één of meer opeenvolgende overnachtingen bij hetzelfde hotel, ongeacht hoe vaak u in- of uitcheckt. Een verblijf is een 'in aanmerking komend' verblijf als een lid een in aanmerking komend tarief voor dat verblijf betaalt.

  Er worden punten toegekend voor in aanmerking komende verblijven die zijn geboekt via de IHG Klantenservice, IHG-websites, de IHG-app, geautoriseerde reisbureaus (uitgezonderd online reisbureaus zoals Expedia.com en booking.com, en andere niet-geautoriseerde agenten via verticale reisportals), of rechtstreeks bij het hotel. 

  Voor boekingen die zijn gemaakt via een IHG-website of rechtstreeks bij een IHG-hotel, en die identificeerbare informatie bevatten die is gekoppeld aan het account van een lid, bijvoorbeeld een telefoonnummer of e-mailadres, zal SCH de boeking automatisch koppelen aan het account van het lid, zelfs als het lid zijn/haar accountnummer niet zelf heeft vermeld op het moment van boeking. Als gevolg hiervan wordt het verblijf dat aan de boeking is gekoppeld, beschouwd als een in aanmerking komend verblijf.  

 21. Onder 'in aanmerking komende tarieven' vallen de meeste zakelijke en particuliere tarieven, zoals vroegboektarieven, beste flexibele tarieven, wereldwijd overeengekomen tarieven (waaronder de Corporate Gold-tarieven), nationaal, regionaal of lokaal met overheden overeengekomen tarieven en speciale recreatieve tarieven zoals bevestigd door het reserveringssysteem van SCH. Bij hotels en resorts in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Groot-China (het vasteland van China, Hongkong, Macau en Taiwan) gelden alle lokaal overeengekomen tarieven als in aanmerking komende tarieven. In de rest van de wereld gelden lokaal overeengekomen tarieven als in aanmerking komende tarieven wanneer deze een korting van minder dan 30% inhouden. Bij hotels en resorts in Groot-China (het vasteland van China, Hongkong, Macau en Taiwan) gelden alle overeengekomen zakelijke tarieven die via normale betaling voldaan zijn bij hotels ook als in aanmerking komende tarieven.  
 22. Er worden punten toegekend voor in aanmerking komende verblijven die zijn geboekt via centrale reserveringskantoren van IHG, websites van IHG, de IHG-app, geautoriseerde reisbureaus (behalve online reisbureaus zoals Expedia.com en booking.com en andere niet-geautoriseerde agenten via verticale reisportals), of direct bij het hotel.
 23. Voor leden die verblijven tegen een groepstarief worden punten toegekend als een lid afzonderlijk betaalt voor zijn of haar kamer en andere in aanmerking komende kosten zoals hieronder gedefinieerd.  Punten worden niet toegekend als de kamer van het lid op één gezamenlijke hoofdrekening komt te staan.
 24. 'In aanmerking komende kosten' kunnen kosten voor eten en drinken zijn, telefoonkosten, wasserijkosten en kosten voor het bekijken van films in de kamer van het lid. In aanmerking komende kosten kunnen per hotelmerk en locatie verschillen.
 25. Met uitzondering van InterContinental® Alliance Resorts en hotels in MLAC* kunnen leden punten verdienen voor alle in aanmerking komende kosten voor meerdere hotelkamers (maximaal 9) mits deze kamers worden gebruikt wanneer het lid er verblijft en zijn of haar IHG Rewards-accountnummer bij elke reservering wordt geregistreerd en/of de kosten van die reserveringen van de verschillende kamers op de hotelrekening van het betreffende lid terechtkomen. 

  *Tot MLAC behoren: Argentinië, Aruba, Bahama's, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Caymaneilanden, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Trinidad en Tobago, Uruguay, Venezuela

 26. Ledenvoordelen (inclusief en zonder beperking die van InterContinental Ambassador en IHG Business Rewards) zijn alleen beschikbaar voor het lid waarop ze van toepassing zijn. Om te kunnen profiteren van de ledenvoordelen in het hotel moet een lid persoonlijk inchecken en verblijven. Hierbij geldt dat deze voordelen niet overdraagbaar zijn en niet gebruikt kunnen worden door andere leden of niet-leden. Elke overtreding van deze regel kan leiden tot het annuleren van het lidmaatschapsaccount en tot het in rekening brengen door een hotel van de toepasselijke vergoedingen voor het gebruik van de ledenvoordelen door niet in aanmerking komende leden of niet-leden.
 27. Punten zijn niet inwisselbaar voor geld of enige andere vorm van krediet en hebben geen waarde totdat ze ingewisseld worden conform deze algemene voorwaarden. Leden kunnen geen eigendomsrechten uitoefenen op de verzamelde punten noch vormen verzamelde punten enig bezit van de leden. Het gebruik van het woord 'verdienen' in deze voorwaarden of marketingmateriaal met betrekking tot het programma en de punten, verwijst naar het 'verzamelen' ervan en impliceert niet dat de punten tot het moment van inwisselen enige waarde vertegenwoordigen. Punten kunnen niet worden gekocht of verkocht en zijn niet overdraagbaar, behalve waar anders vermeld in deze voorwaarden.
 28. Vervallen van punten. LIDMAATSCHAPSPUNTEN OP CLUBNIVEAU (ZIE OOK HIER VOOR LIDMAATSCHAPSVOORDELEN EN LIDMAATSCHAPSNIVEAUS) VERVALLEN ZODRA UW ACCOUNT 12 MAANDEN OF LANGER INACTIEF IS, WAT BETEKENT DAT UW PUNTEN VERWIJDERD WORDEN VAN UW ACCOUNT EN DUS NIET LANGER INWISSELBAAR ZIJN. Om de punten van uw lidmaatschapsaccount te kunnen behouden, dient er elke twaalf (12) maanden ten minste één transactie voor 'verdiende' of 'ingewisselde' punten plaats te vinden via uw account. Voor IHG Rewards-creditcardhouders geldt dat het gebruik van de 'één nacht per jaar'-regel nog niet voorkomt dat de punten vervallen. Als u besluit punten in te wisselen voor een verblijf en dat verblijf vervolgens annuleert, geldt dat niet als volwaardige actie waarmee het vervallen van punten wordt voorkomen. Punten voor huidige Elite-leden vervallen niet, maar als een Elite-lid overgegaat naar Club-niveau, dan kunnen deze punten na twaalf (12) maanden wel vervallen als er geen transacties voor 'verdiende' of 'bestede' punten plaatsvinden.
 29. Punten verdienen met acties. De IHG® Rewards komt soms met tijdelijke acties waarmee u bonuspunten en/of partnertegoeden kunt verdienen. Deze acties vallen in principe onder deze algemene voorwaarden, maar er kan ook sprake zijn van aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de actie. Veel van deze acties zijn uitsluitend beschikbaar voor programmaleden die daartoe specifieke communicatie van SCH hebben ontvangen. Uzelf opgeven voor een gerichte aanbieding waarvoor u geen uitnodiging hebt ontvangen, is niet toegestaan. Doet u dat toch, dan wordt dat gezien als een schending van de programmavoorwaarden, wat kan leiden tot: het blokkeren van uw account, het intrekken van alle puntenoverdrachten, beloningen, waardebonnen of vouchers of het terugeisen van artikelen die u verstrekt zijn plus het intrekken van alle punten die u op uw account verzameld hebt, evenals het beëindigen van uw account en toekomstige deelname aan het programma.
 30. Puntaankopen. U kunt extra punten kopen om aan het benodigde aantal voor een bepaalde beloning te komen; dit tot een maximum van 150.000 punten per kalenderjaar, binnen één en hetzelfde programma. Punten dienen te worden aangekocht in tranches van 1.000 en kunnen alleen worden betaald met een geaccepteerde creditcard of andere goedgekeurde betaalmethode. Volg de link onder het gedeelte 'inwisselen' op de website van de IHG Rewards voor meer informatie of bel de plaatselijke IHG Rewards-klantenservice voor ondersteuning. Afhankelijk van lokale wetgeving zijn annuleringen of terugbetalingen niet toegestaan.
 31. Puntenoverdrachten. Alleen tussen twee specifiek daarvoor aangewezen ledenaccounts kunnen punten worden uitgewisseld. Daartoe moet het ene lid toestemming geven voor de overdracht van de punten naar het account van het andere lid. De kosten voor het lid dat de overdracht autoriseert bedragen 5 USD per 1.000 overgedragen punten en kunnen alleen betaald worden met een geaccepteerde creditcard of goedgekeurde betaalmethode. Volg de instructies hier om punten over te dragen of bel de regionale IHG Rewards-klantenservice voor ondersteuning. Om punten over te kunnen dragen, moet u een machtigingsformulier invullen en opsturen. Zodra de machtiging voor overdracht is ontvangen en verwerkt, doet de overdrager afstand van alle rechten op de punten (mits de lokale wetgeving dit toestaat); annuleren of terugbetalen is niet toegestaan. Behoudens hetgeen hierboven is vermeld, mogen er geen punten worden overgedragen. Punten zijn geen eigendom van een lid. Met uitzondering van de puntenoverdrachten die zijn toegestaan onder deze algemene voorwaarden, mogen punten niet worden verkocht, geruild, bijgevoegd, in beslag genomen, belast, beloofd of overgedragen, onder geen enkele omstandigheid, inclusief, zonder beperking, door uitvoering van de wet, na overlijden, of in verband met enig geschil in de huiselijke sfeer en/of juridische procedures en gerechtsvervolging, tenzij schriftelijk door SCH geautoriseerd. Elke ongeoorloofde overdracht van punten zal worden beschouwd als een schending van deze algemene voorwaarden.
 32. Andere puntentoekenningen. Punten kunnen worden toegekend als beloning, erkenning of incentive, soms in de vorm van vouchers, door IHG-hotels aan gasten en hotelmedewerkers, maar ook door andere bedrijven waarmee SCH een overeenkomst heeft gesloten, aan hun gasten en medewerkers.  Het duurt ongeveer 6-8 weken tot uw punten op uw account zijn bijgeschreven wanneer u uw voucher opstuurt. Bij stortingen via internet worden punten onmiddellijk op uw account bijgeschreven. Wij adviseren u een kopie van de puntenvoucher te bewaren gedurende een periode van 6 maanden of tot de storting wordt weergegeven op uw afschrift of accountoverzicht op www.ihgrewardsclub.com.
  Puntenvouchers worden alleen in het kader van acties verspreid en zijn onderhevig aan de voorwaarden die op de vouchers omschreven staan.
 33. Uitsluitingen. Leden verdienen geen punten en profiteren niet van ledenvoordelen tijdens een verblijf, ook niet met terugwerkende kracht, als de boeking heeft plaatsgevonden via online reisbureaus (OTAs) of via ongeautoriseerde reisbureaus op verticale online reisportals. Deze uitsluiting omvat, maar is niet beperkt tot: het verdienen van punten voor de aankoop van eten en drinken, parkeren, dineren op de kamer, films en eventuele andere bijkomende kosten die gedurende het verblijf van het lid zijn gemaakt.

  Er worden geen punten toegekend voor verblijven tegen de volgende gereduceerde kamertarieven (niet in aanmerking komende kamertarieven; niet in aanmerking komende verblijven): nettotarieven voor personen en groepen waarvoor betaald is via een masteraccount/folio, bepaalde arrangementstarieven, kortingstarieven voor werknemers, tarieven voor vrienden en familie, personeelstarieven, speciale contractuele kortingstarieven, tarieven voor seizoensarbeiders/-personeel, reisclubtarieven met 50% korting, kortingstarieven in de reissector, tarieven voor gestrande passagiers, IHG Rewards Reward Nights/Airline Hotel Reward-tarieven, de meeste tarieven die zijn geboekt via websites van derden, gratis hotelverblijven en alle andere tarieven die niet zijn gedefinieerd als in aanmerking komende kamertarieven.

  Tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven in deze algemene voorwaarden, worden er geen punten toegekend voor bedragen lager dan een Amerikaanse dollar, of voor bedragen die uitgegeven worden aan belastingen (btw, goederen- en dienstenbelasting), dienstverleningskosten, fooien of onvoorziene uitgaven.

  Uitgaven die niet op rekening komen van uw kamer, aankopen in souvenirwinkels en kosten van bijeenkomsten (anders dan IHG® Business Rewards-uitgaven) komen niet in aanmerking voor punten.
 34. Alleen het lid wiens naam, zoals weergegeven op zijn of haar IHG Rewards-account, op de reservering staat vermeld, kan punten verdienen en ontvangt een in aanmerking komende overnachting (één nacht gedurende een in aanmerking komend verblijf) om Elite-status of andere actiedoelen te bereiken.  Om twijfel weg te nemen, vermelden we dat wanneer meer dan één lid op een kamer verblijft, slechts één lid de punten kan bijschrijven en kan profiteren van de ledenvoordelen, als tenminste aan de overige voorwaarden voor het toekennen van punten/voordelen is voldaan.  Tenzij het lid in het hotel verblijft, is het gebruik van het accountnummer van een lid voor het verblijf van een niet-lid niet toegestaan en kan dit ertoe leiden dat het account van het lid wordt beëindigd en alle punten worden ingetrokken. In het geval dat er meerdere accounts blijken te kunnen worden toegeschreven aan één en dezelfde persoon behoudt SCH zich het recht voor alle accounts te beëindigen en de punten in te trekken. 
 35. Punten en/of tegoed voor in aanmerking komende nachten worden niet toegekend wanneer het lid niet komt opdagen of wanneer kamers zijn geannuleerd nadat de annuleringsperiode van het hotel is verstreken, zelfs als de kamer volledig is betaald. 
 36. Er worden geen punten toegekend wanneer uw kamer betaald wordt door een handelsorganisatie, vereniging of bedrijf als onderdeel van een conferentie of een bedrijfsbijeenkomst (10 kamers of meer). Wanneer u in een IHG-hotel verblijft in het kader van een contract of een groepsovereenkomst, komt u niet in aanmerking voor punten, tenzij u apart voor uw eigen kamer betaalt.
 37. Voor bonuspuntenarrangementen of bonusmilesarrangementen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing en we vragen u deze voor aankoop aandachtig te lezen.
 38. Aanpassing van punten. De punten in uw IHG Rewards-account kunnen worden gewijzigd op basis van feitelijke verblijfsinformatie, aanpassingen op basis van deze algemene voorwaarden of de voorwaarden van een actie, corrigeren van foutief toegekende punten en programmawijzigingen. Als u van mening bent dat het activiteitenoverzicht van uw account onjuist is, kunt u contact opnemen met uw regionale IHG® Rewards-klantenservice of InterContinental Ambassador-servicecentrum. Puntenaanpassingen worden uiterlijk tot 60 dagen na de afschriftdatum uitgevoerd. Bewaar al uw hotelkamerbonnen voor uw administratie; u hebt deze nodig bij het indienen van verzoeken voor puntenaanpassingen.
 39. Gegevensbescherming. Volgens wetgeving van diverse landen ten aanzien van gegevensbescherming zijn wij verplicht uw aandacht te vestigen op het feit dat door u in te schrijven voor lidmaatschap en door gebruik te blijven maken van het lidmaatschap, u ermee akkoord gaat en uitdrukkelijk toestemming geeft aan SCH, in haar hoedanigheid als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, door haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en/of franchisehouders, inclusief IHG-hotels in bijna 100 landen, en door de servicecentra van IHG® Rewards en InterContinental Ambassador, om het volgende te doen met uw persoonlijke gegevens die u via het inschrijvingsformulier of gedurende uw lidmaatschap van het programma hebt verstrekt: (i) verwerken, (ii) wereldwijd overdragen aan derden waarmee SCH is gelieerd binnen het kader van het programma, (iii) overdragen aan derden om uw persoonlijke gegevens namens ons te verwerken of waar vereist door toepasselijke wetgeving of in het geval van een bedrijfsreorganisatie, fusie of acquisitie, voor het gebruik van dergelijke gegevens voor de (hun) ledenadministratie, gastenservice, advertenties, marketing en communicatie. Dergelijke derde partijen kunnen contact met u opnemen via post, fax, telefoon of e-mail.  Als aanvullend voordeel bieden we u de mogelijkheid informatie te ontvangen over artikelen en diensten die mogelijk interessant zijn voor u door diverse bedrijven een mailinglijst van IHG Rewards-leden te verstrekken.  Dit is een optioneel voordeel voor leden die woonachtig zijn in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Canada en andere landen waar een opt-inproces vereist is.  Woont u in een land waar een opt-inproces vereist is om van de voordelen gebruik te kunnen maken en u stemt daar inderdaad mee in, dan kunt u daarvoor het vakje op het online formulier selecteren of u kunt contact opnemen met de IHG Rewards-klantenservice of het InterContinental Ambassador-servicecentrum. Leden woonachtig in andere delen van de wereld, inclusief de Verenigde Staten, profiteren automatisch van dit voordeel zodra ze zich opgeven voor het programma. Ze kunnen er echter voor kiezen om uitgesloten te worden van zulke contacten met derden en/of mailinglijsten door het betreffende vakje op het online formulier aan te vinken of door contact op te nemen met de IHG Rewards-klantenservice of het InterContinental Ambassador-servicecentrum.

  U hebt recht op inzage in uw gegevens. Stuur hiertoe een schriftelijke aanvraag naar de IHG® Rewards-klantenservice of het InterContinental Ambassador-servicecentrum in uw regio.

 40. Toepasselijk recht. Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetgeving van, zijn samengesteld en worden bekrachtigd in overeenstemming met de wetgeving van de staat Georgia, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met strijdigheid van wettelijke bepalingen. Geschillen die niet onder de voorwaarden van de arbitragebepaling vallen zoals uiteengezet in deze programmavoorwaarden, kunnen alleen in de staats- of federale rechtbanken binnen de staat Georgia ingebracht worden.
 41. Correspondentie niet ontvangen. SCH is niet aansprakelijk voor het verlies van verkeerd gerichte correspondentie, verzoeken, vrachten of beloningscertificaten die mogelijkerwijs onvolledig, onwettig, vertraagd, verloren of gestolen zijn.
 42. Wettelijke beperkingen. Dit programma of de deelname daaraan is niet geldig en/of de toekenning van punten of partnermiles/credits en/of de toekenning van beloningen is niet geldig indien een en ander uitdrukkelijk wordt verboden of beperkt door de wetgeving van het land waarin het lid woonachtig is.
 43. Belastingplicht. Belastingautoriteiten kunnen bepalen dat u belasting verschuldigd bent over Rewards-punten, beloningen en miles die via deelname zijn ontvangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot buitenlandse belastingen, federale belastingen, staatsbelastingen en lokale belastingen, toeslagen, beveiligingskosten en vertrekbelastingen. In dat geval zijn alle verschuldigde belastingen en de aangifte in verband met het verkrijgen en gebruiken van de beloningen de volledige verantwoordelijkheid van het IHG Rewards-lid.
 44. Interpretatie van het programma. De algemene voorwaarden van het programma worden naar eigen inzicht geïnterpreteerd door SCH.
 45. Overdracht van IHG® Rewards-punten na overlijden. Wanneer een IHG Rewards-lid komt te overlijden, kunnen de punten die het lid heeft verzameld overgedragen worden naar het IHG Rewards-account van de begunstigde(n) van de overledene. Het verzoek om overdracht dient door de uitvoerder of beheerder van het nalatenschap te worden gericht aan het servicecentrum van IHG® Rewards, samen met juridische documenten die bevoegdheid aantonen, of door een begunstigde, met een kopie van het testament en de overlijdensakte van de overledene. Het verzoek dient binnen een (1) jaar na de datum van overlijden ontvangen te zijn. Er zal geen toeslag berekend worden voor de overdracht.
 46. Geen garanties op artikelen. SCH, haar moedermaatschappij, dochtermaatschappij, gelieerde bedrijven, franchisenemers en agenten geven geen garanties voor en doen geen toezeggingen over artikelen, producten of diensten die zijn verworven door het inwisselen van punten of anderszins, en is daarmee niet aansprakelijk voor verliezen, uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot juridische kosten), ongelukken of ongemakken die mogelijkerwijs voortvloeien uit het gebruik van deze artikelen of ten gevolge van defecten of storingen aan deze artikelen. Indirecte garanties over de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een specifiek doel worden dan ook niet gegeven. Deze sectie over garanties op artikelen geldt niet voor inwoners van New Jersey.

  Lidmaatschapsniveaus

  Het basislidmaatschapsniveau van IHG® Rewards is Club. Deze sectie beschrijft de vereisten om van Club-status over te gaan naar Elite-status.

 47. IHG Rewards-punten zijn ingedeeld in punten die meetellen voor de Elite-status en punten die niet meetellen voor de Elite-status. Alleen voor Elite in aanmerking komende punten tellen mee voor Elite-status.
 48.  

  Activiteit

  Biedt

  Kwalificerende Elite-punten

  Biedt

  Niet voor Elite in aanmerking 

  komende punten

  In aanmerking komende tarieven* betaald voor hotelverblijven

  X

   

  Uitgaven gedaan met IHG® Rewards-creditcards

  X

   

  Uitgaven aan specifieke partneractiviteiten

  X

   

  IHG® Rewards-bonuspunten- of bonusmilesarrangementen

  X

   

  In aanmerking komende uitgaven via IHG® Business Rewards

  X

   

  Met IHG®-acties verdiende punten

   

  X

  Elite-statusbonussen**

   

  X

  Activatiebonussen of speciale acties aangeboden via IHG® Rewards-creditcards

   

  X

  Specifieke acties van partners

   

  X

  Puntenvouchers

   

  X

  Gekochte punten

   

  X

  Overgeschreven punten

   

  X

  Bijgeschreven punten

   

  X

   

  *Een in aanmerking komend tarief omvat het volgende: tarieven zonder korting, standaard bedrijfstarieven, wereldwijd overeengekomen tarieven, nationale/regionale/plaatselijke overheidstarieven en specifieke recreatieve tarieven zoals bevestigd door het IHG-reserveringssysteem.

  **IHG Rewards Gold Elite-leden ontvangen een Elite-bonus van 10% op alle punten verdiend met in aanmerking komende verblijven; Platinum Elite-leden ontvangen een Elite-bonus van 50% op alle punten verdiend met in aanmerking komende verblijven; en Spire Elite-leden ontvangen een Elite-bonus van 100% op alle punten verdiend met in aanmerking komende verblijven. Elite-bonuspunten worden niet toegekend wanneer de punten verdiend zijn door speciale aanbiedingen, acties, uitgaven via de IHG Rewards-creditcard, uitgaven bij partners, IHG Rewards-bonuspuntenarrangementen of in aanmerking komende uitgaven uitgaven via IHG® Business Rewards. Elite-bonuspunten worden alleen toegekend aan leden die ervoor hebben gekozen IHG Rewards-punten te sparen.

 49. De verschillende Elite-statussen worden alleen toegekend aan leden die aan tenminste één van de volgende criteria voor het betreffende Elite-lidmaatschapsniveau hebben voldaan:
 50.  

  IHG® Rewards
  Gold Elite

  IHG® Rewards
  Platinum Elite

  IHG® Rewards
  Spire Elite

  Voor Elite in aanmerking komende punten gedurende een kalenderjaar

  7.000

  30.000

  55.000

  Voor Elite in aanmerking komende nachten gedurende een kalenderjaar

  7

  30

  55


  Dit is de verdienstructuur van IHG Rewards Elite-status totdat het nieuwe programma wordt gelanceerd. Hier vindt u meer informatie over de verdienstructuur voor de Elite-status van het nieuwe programma. 

 51. Zodra een lid in een kalenderjaar de Elite-lidmaatschapsstatus heeft verdiend, behoudt het lid deze status tot het einde van het volgende kalenderjaar.  IHG Rewards Reward Nights die door de leden benut zijn tellen mee als in aanmerking komende overnachtingen voor Elite-statussen. Aan het eind van het kalenderjaar wordt het overschot aan in aanmerking komende overnachtingen die nodig waren om een Elite-status te bereiken meegeteld voor de Elite-statuskwalificaties voor het volgende kalenderjaar. Meegenomen Elite-overnachtingen zijn slechts één kalenderjaar geldig.
 52. Ledenvoordelen

 53. Als lid van het programma komt u mogelijk in aanmerking voor speciale diensten en voordelen bij IHG-hotels. Diensten en voordelen kunnen van tijd tot tijd veranderen en kunnen verschillen per hotel, land en geografische regio. Klik hier voor meer informatie en om een overzicht van de voordelen te bekijken. De meeste voordelen, ook de exclusieve ledentarieven, zijn alleen beschikbaar voor leden die boeken via de websites van IHG (ook de mobiele websites), de IHG-app, de centrale reserveringskantoren van IHG of bij de receptie van een IHG-hotel. Exclusieve ledentarieven zijn niet beschikbaar bij Six Senses Hotels Resorts Spas.
 54. Reward Nights

 55. IHG Rewards-punten kunnen ingewisseld worden voor Reward Nights, waarbij het aantal punten dat nodig is voor een Reward Night per merk en per hotel kan verschillen afhankelijk van diverse factoren, waaronder merk, hotel en dag van de week. Punteneisen gelden voor alle IHG-hotels wereldwijd, met uitzondering van IHG Army Hotels en bepaalde Mr & Mrs Smith-hotels. Puntenvereisten voor Reward Nights voor hotels of bestemmingen kunnen te allen tijde wijzigen. Punten hebben geen enkele waarde totdat ze door het lid ingewisseld worden.
 56. IHG Rewards behoudt zich het recht voor het Reward Night-programma op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, op te schorten, te wijzigen, te beëindigen, te vervangen of te annuleren.
 57. Vooraf reserveren is vereist om te kunnen profiteren van een Reward Night. Reward Night-reserveringen komen niet in aanmerking voor commissies bij reisagenten.  Leden kunnen punten voor Reward Nights inwisselen door de IHG Rewards-klantenservice in hun regio te bellen of door hun Reward Nights te reserveren via de IHG Rewards-website.  Leden moeten ingelogd zijn om punten online te kunnen inwisselen voor een Reward Night. Bij het reserveren van Reward Nights gebruiken we uw creditcardgegevens als garantie voor de reservering. Reserveringen voor Reward Nights kunnen online worden geannuleerd. De online annuleringsmogelijkheden van Reward Nights bij Mr & Mrs Smith verschillen per hotel. Als online annuleren niet mogelijk is, ontvangen gasten een melding om het centrale reserveringskantoor te bellen. Elk frauduleus gebruik of misbruik van een Reward Night, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het annuleren van een reservering na het inchecken, kan leiden tot verlies van de punten en/of andere maatregelen toegestaan onder deze algemene voorwaarden.
 58. Als een andere begunstigde dan het lid zelf dat de betreffende reservering gedaan heeft, van plan is om in te checken voor een Reward Night bij een hotel in Groot-China (het vasteland van China, Hongkong, Macau en Taiwan), dan moet het lid uiterlijk 7 dagen voor de verblijfsdatum telefonisch contact opnemen met de IHG Rewards-klantenservice. Het lid moet de persoonsgegevens van deze andere begunstigde verstrekken, zodat SCH hem of haar kan registreren en controleren. De voornoemde procedure moet ook worden gevolgd wanneer de verstrekte gegevens moeten worden gewijzigd.  Als het lid verzuimt om de gevraagde informatie op tijd te verstrekken of te wijzigen, of als de gegevens om welke reden dan ook niet juist zijn, kan de andere begunstigde niet inchecken bij de receptie en wordt de reservering geannuleerd. De bovenstaande eis voor het inchecken van andere begunstigden geldt voor alle Reward Nights die middels een verblijf, punten, acties of op andere manieren zijn verdiend.
 59. Elke Reward Night is geldig voor één nacht in een tweepersoonskamer of een kamer met kingsize bed, inclusief belasting. Kamertypes van Mr & Mrs Smith-hotels en Six Senses Hotels Resorts Spas kunnen variëren. Reward Nights in all-inclusive resorts zijn gebaseerd op een bezetting van twee personen. Kosten voor een extra persoon kunnen worden berekend boven op de prijs voor twee personen. Neem contact op met de IHG® Rewards-klantenservice voor meer informatie.
 60. Reward Night-reserveringen kunnen worden geboekt voor meerdere hotelkamers (maximaal 9) op dezelfde verblijfsdatum in hetzelfde hotel, mits het IHG® Rewards-lidmaatschapsnummer bij elke reservering wordt geregistreerd, de vereiste punten voor elke kamer worden ingewisseld en er kamers beschikbaar zijn.
 61. Er zijn geen uitzonderingsdatums voor Reward Nights, maar het aantal kamers is beperkt en onder voorbehoud van eerdere verkoop. Daarnaast kan het voorkomen dat leden geen punten kunnen inwisselen voor Reward Nights bij InterContinental Residences, IHG Army Hotels, bepaalde Six Senses Hotels Resorts Spas en bepaalde Mr & Mrs Smith-hotels.
 62. Reward Nights zijn exclusief eten en drinken, fooien of andere uitgaven. Dergelijke kosten dienen bij het uitchecken direct aan het hotel betaald te worden. Kosten voor transport van en naar het hotel zijn niet inbegrepen.
 63. Reward Nights zijn ongeldig overal waar ze bij wet worden verboden.
 64. IHG Rewards-punten of miles/credits worden niet toegekend voor het equivalente kamertarief bij Reward Night-verblijven; er worden echter wel punten toegekend voor alle andere in aanmerking komende kosten. Onder Reward Night-verblijven worden verblijven verstaan waarbij een lid punten inwisselt voor een Reward Night en bestaan onder meer uit Reward Nights die worden geboekt via Points & Cash.
 65. IHG Rewards-ledenvoordelen zijn beschikbaar voor Reward Night-overnachtingen met uitzondering van de gegarandeerde beschikbaarheid van een kamer voor Platinum Elite- en Spire Elite-leden.
 66. Reward Nights, inwisselingen in hotels, cadeaubonnen en artikelen mogen niet worden verkocht. Dit kan leiden tot bevriezing van uw account, intrekking van alle puntenoverdrachten, beloningen, waardebonnen of artikelen verstrekt na het inwisselen van punten en alle gespaarde punten of miles op uw account, het niet mogen gebruiken van een Reward Night die was verkocht of gebruikt voor commerciële doeleinden, evenals beëindiging van het account en uw toekomstige deelname aan het programma.
 67. Behalve bij Mr & Mrs Smith-hotels, ontvangen leden die hun Reward Night-reservering annuleren en dit doen binnen de termijn die het hotel aangeeft voor het annuleren van reserveringen, en niet verblijven, hun ingewisselde punten terug op hun IHG Rewards-account. Hierbij kunnen verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Bij Mr & Mrs Smith-hotels moeten leden hun Reward Night-reservering 30 dagen voor de incheckdatum annuleren om de punten weer op hun IHG Rewards-account te ontvangen.
 68. Behalve bij Mr & Mrs Smith-hotels, worden voor leden die hun Reward Night-reservering niet voor de daarvoor aangewezen deadline annuleren en hun reservering niet gebruiken kosten voor het niet komen opdagen in rekening gebracht op basis van het betreffende hotelbeleid, plus belasting, per kamer, te verrekenen via de creditcard waarmee de garantie voor de reservering was gegeven. Bij Mr & Mrs Smith-hotels verliest het lid de Reward Night-punten voor alle reserveringen die binnen 30 dagen voor aankomst geannuleerd worden.
 69. Bij Six Senses Hotels Resorts Spas worden van leden die hun Reward Night of gratis overnachting annuleren na de annuleringsperiode of niet komen opdagen de punten niet teruggestort en/of vervalt het certificaat voor de gratis overnachting.
 70. IHG® Rewards 'Points & Cash'

 71. IHG Rewards 'Points & Cash' is een optie voor het verkrijgen van een Reward Night. U kunt ervoor kiezen alle vereiste punten in te wisselen voor een Reward Night of uw bestaande punten te gebruiken en aanvullende punten te kopen om tot het benodigde aantal punten te komen.
 72. Het benodigde aantal bij te kopen punten kan op elk moment worden gewijzigd. U dient een geldige, geaccepteerde creditcard of goedgekeurde betaalmethode te gebruiken om punten te kopen.
 73. Points & Cash Reward Nights kunnen worden ingewisseld via de IHG Rewards-website, de mobiele IHG-app of de IHG-reserveringslijn.
 74. U gaat ermee akkoord dat het totale bedrag in Amerikaanse dollars na voltooiing van de puntenaankoop onmiddellijk in rekening wordt gebracht via de creditcard of goedgekeurde betaalmethode die u hebt opgegeven. De kosten voor de gekochte punten worden niet terugbetaald. Als de Reward Night wordt geannuleerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Reward Nights en het annuleringsbeleid van het betreffende hotel, worden de gekochte punten weer op uw IHG Rewards-account bijgeschreven. 
 75. Contante onderdelen van deze beloning die betaald worden in andere valuta's dan Amerikaanse dollars zullen indien nodig aangepast worden door IHG® Rewards, zodat ze de waarde op dat moment in USD vertegenwoordigen. Verder gelden alle andere algemene Reward Nights-voorwaarden.
 76. Andere beloningen (regionale variaties zijn van toepassing)

 77. U kunt uw punten inwisselen voor beloningen via de sectie 'inwisselen' op de IHG Rewards-website of door de klantenservice in uw regio te bellen. De beloningen die online worden weergegeven kunnen ingewisseld worden zolang ze beschikbaar zijn. 
 78. Merchandising-aanbiedingen kunnen verschillen per regio en het land waarin u woonachtig bent.
 79. Alle beloningen worden geleverd zolang de voorraad strekt, en volgens de algemene voorwaarden en beperkingen zoals die worden opgelegd door leveranciers van artikelen, reizen of anderszins. 
 80. Het aantal punten dat nodig is voor specifieke beloningen kan te allen tijde worden gewijzigd. SCH behoudt zich het recht voor te allen tijde beloningen of selecties van beloningen (van gelijke of hogere waarde) uit dit programma te verwijderen, eraan toe te voegen, te beperken, opschorsen, beëindigen, modificeren, vervangen of annuleren.
 81. De verzamelde punten kunnen niet worden gebruikt voor beloningen uit andere loyaliteitsprogramma's behalve die speciaal aangewezen worden door SCH.
 82. Artikelen, cadeaubonnen en andere beloningen.  Wanneer u 'IHG® Rewards-artikelen en meer' of 'cadeaubonnen' selectert, wordt u doorverwezen naar Maritz LLC ('Maritz'), een externe leverancier met een 'private label'-website (klik hier voor de Amerikaanse site en klik hier voor de internationale site) (de 'Site') (onderworpen aan aanvullende voorwaarden), die via deze sites artikelen, cadeaubonnen en diensten ('services') levert aan leden in ruil voor punten of een combinatie van punten en geld.  Alle verplichtingen die SCH mogelijk jegens u heeft in verband met de punten die voor beloningen zijn ingewisseld, vervallen na ontvangst van de goederen van Maritz.  De omrekeningsverhoudingen voor punten tussen de IHG Rewards en Maritz kunnen te allen tijde en naar eigen goeddunken door SCH worden gewijzigd. Voor de volledige algemene voorwaarden verwijzen we u naar: (VS): https://catalog.ihg.com/79462IHHCLUBIHGREWCB/Help#ProcessSecurity of (internationaal): https://www.globalcatalogue.ihg.com/terms.
 83. Leden dienen het vereiste aantal punten op hun account hebben staan voordat ze deze kunnen inwisselen voor beloningen. Meer informatie over beschikbare beloningen vindt u op de volgende sites:
  • Beloningen in de vorm van cadeaubonnen.  Zie de specifieke algemene voorwaarden na het selecteren van een cadeaubon.
  • Conciërge (beschikbaar in de Verenigde Staten, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, het vasteland van China, Japan en het Midden-Oosten). Algemene voorwaarden variëren afhankelijk van de beloning.
  • Tijdschriften. Bekijk de algemene voorwaarden nadat u een specifiek tijdschrift hebt geselecteerd.
  • Digitale beloningen (U moet ingelogd zijn op uw account om alle informatie over digitale beloningen te kunnen lezen). Klik op deze link voor de algemene voorwaarden.

  Samenwerkingen binnen het loyaliteitsprogramma

 84. Bij deelnemende hotels van de IHG-familie kunt u kiezen om IHG® Rewards-punten of Loyalty Program Alliance miles/credits te sparen, die kunnen verschillen per deelnemende Loyalty Program Alliance. Een Loyalty Program Alliance is een loyaltyprogramma van derden waarmee SCH afspraken heeft gemaakt voor het toelaten van derden, oftewel de IHG Rewards-leden, om miles of andere credits te sparen in plaats van punten.
 85. De beschikbare Loyalty Program Alliances kunnen op ieder moment veranderen, naar goeddunken van SCH.  Wanneer een lid ervoor kiest miles of credits te sparen via een dergelijke Loyalty Program Alliance en deze Loyalty Program Alliance wordt later weer verwijderd uit het programma, dan wordt de keus van het lid weer automatisch gewijzigd in IHG Rewards-punten.  
 86. IHG Army Hotels nemen niet deel aan het Loyalty Program Alliances-programma.  
 87. U kunt niet zowel IHG Rewards-punten als Loyalty Program Alliance miles/credits sparen voor hetzelfde verblijf, behalve wanneer dit aangeboden wordt via speciale acties. 
 88. U kunt naar slechts één Loyalty Program Alliance tegelijk overstappen. Wilt u uw keus wijzigen, ga dan naar de IHG Rewards-website of bel de IHG Rewards-klantenservice in uw regio.
 89. Wanneer in aanmerking komende verblijven of andere activiteiten waarmee u punten kunt verdienen resulteren in niet-hele Loyalty Program Alliance miles/credits, worden ze naar beneden afgerond, behalve waar dit uitdrukkelijk anders is uiteengezet in deze algemene voorwaarden. 
 90. Wanneer u kiest voor automatische uitgifte voor in aanmerking komende verblijven, kunnen de Loyalty Program Alliance miles/credits variëren, afhankelijk van de door u gekozen Loyalty Program Alliance.  Klik hier voor meer informatie.
 91. Alle verblijfsactiviteiten tot 56 uur voor het verzoek van een lid ons bereikt heeft, worden nog gekoppeld aan het account dat hoort bij de voorgaande Loyalty Program Alliance. 
 92. De algemene voorwaarden van de opgegeven Loyalty Program Alliance zijn van toepassing op het verdienen en inwisselen van de betreffende miles/credits. SCH, haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, franchisenemers en agenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Loyalty Program Alliance-miles/credits of de algemene voorwaarden van andere Loyalty Program Alliance-programma’s.
 93. Miles/credits van het Loyalty Program Alliance-programma kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere vormen van krediet en vertegenwoordigen tot het moment van inwisselen geen waarde, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het relevante Loyalty Program Alliance-programma.
 94. IHG Rewards-leden die ervoor kiezen om Loyalty Program Alliance miles/credits te verzamelen, zullen het passende aantal toegekend krijgen dat verband houdt met elke Loyalty Program Alliance voor hotelverblijven die voor in aanmerking komende kamertarieven geboekt en betaald zijn.  Zie de IHG Rewards-website of bel de IHG rewards-klantenservice in uw regio voor meer informatie.
 95. Via ledencorrespondentie kan SCH de IHG Rewards-leden op gezette tijden beloningsopties van leveranciers met eigen loyaliteitsprogramma's (Loyalty Program Alliances) aanbieden. Loyalty Program Alliances die af en toe aanbiedingen doen aan IHG Rewards-leden zijn onafhankelijke leveranciers. Niets in andere materialen gerelateerd aan het programma is bedoeld of dient beschouwd te worden als het aangaan van een samenwerking, partnerschap of joint-venturerelatie tussen SCH en Loyalty Program Alliances, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van het woord 'partner'. SCH, haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, franchisenemers en agenten zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van Loyalty Program Alliances en/of hun programma’s of diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wijzigingen in of staking van de diensten door Loyalty Program Alliances of andere onafhankelijke bedrijven die invloed kunnen uitoefenen op de programmabeloningen, het sparen van IHG Rewards-punten of de levering van producten of diensten die door hen worden aangeboden.
 96. SCH is uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van diensten binnen het programma van IHG Rewards.
 97. SCH is niet verantwoordelijk voor de uitvoering en de eventuele terugtrekkingen en wijzigingen binnen de programma's van Loyalty Program Alliances.
 98. Omzetten van punten in miles of credits. U kunt uw punten bij de deelnemende Loyalty Program Alliances omzetten in mijlen of credits als u dat wilt, maar dit dan alleen in tranches, zoals hier weergegeven. Raadpleeg het programma van uw Loyalty Program Alliance om te bepalen hoeveel miles of credits u nodig hebt om de beloning van uw keuze van de luchtvaartmaatschappij te ontvangen. Het kan 6 weken duren voordat frequent-flyermiles op uw account worden bijgeschreven; dit varieert per luchtvaartmaatschappij. Bij IHG Rewards punten die worden omgezet in Loyalty Program Alliance-miles/credits binnen een Loyalty Program Alliance-programma, is het IHG Rewards-programma slechts in zoverre verantwoordelijk dat ze erop toeziet dat de luchtvaartmaatschappij of andere leverancier het juiste krediet op uw account bijschrijft. Na deze bijschrijving wordt al het risico van verlies, faillissement, diefstal of het niet honoreren door uzelf gedragen en kunnen IHG Rewards punten niet meer worden terugbetaald of in andere beloningsopties worden omgezet. Zodra punten zijn omgezet in Loyalty Program Alliance-miles/credits, kunnen ze niet opnieuw in punten worden omgezet of naar een ander Loyalty Program Alliance-programma worden overgedragen. Afschriften van het account zullen door het betreffende Loyalty Program Alliance-programma worden uitgegeven. Programmadeelname is verder gebonden aan de algemene voorwaarden van de betreffende Loyalty Program Alliance.
 99. Loyalty Program Alliance-credits kunnen in sommige gevallen in andere vormen dan miles uitgegeven worden. Klik hier voor meer informatie over het verdienmodel van Loyalty Program Alliance.
 100. SCH, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FRANCHISENEMERS EN AGENTEN GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN AF VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE ITEMS OF KOOPWAAR OF PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DE LOYALTY PROGRAM ALLIANCES EN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VOORWAARDEN DIE EEN LOYALTY PROGRAM ALLIANCE (OF EEN VAN DIENS PARTNERS BIJ DE UITVOERING) STELT OF DE HANDELWIJZE DIE HET (OF EEN VAN DE GELIEERDE BEDRIJVEN) VERTOONT EN IS DAN OOK NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF KOSTEN (OOK DIE VAN BIJV. ADVOCATEN) EN/OF VOOR ONGEVALLEN OF ONGEMAKKEN DIE KUNNEN ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DEZE PARTNERS OF DOOR HET FALEN ERVAN OF VAN UW DEELNAME AAN HET PROGRAMMA VAN EEN DERGELIJKE LOYALTY PROGRAM ALLIANCE. ELKE VORM VAN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDT DAN OOK UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING VOOR INWONERS VAN NEW JERSEY.
 101. Andere IHG® Rewards-Programma's

  Algemene voorwaarden InterContinental® Ambassador

 102. Als IHG® Rewards-lid kunt u ook lidmaatschap van het InterContinental® Ambassador-programma kopen. Aanschaf van het InterContinental Ambassador-lidmaatschap geeft recht op een hoger erkenningsniveau en op alle gepubliceerde voordelen van de InterContinental® Ambassador-status, alleen geldig in InterContinental® Hotels & Resorts wereldwijd. 
 103. Als u InterContinental Ambassador-lid bent, gelden voor u de algemene lidmaatschapsvoorwaarden van IHG Rewards, naast de algemene voorwaarden die u hierkunt lezen.
 104. Kimpton Inner Circle
  Kimpton Inner Circle is een status die u alleen op uitnodiging kunt bemachtigen en die u, als u IHG Rewards-lid bent, recht geeft op een hoger niveau van erkenning en gegarandeerde voordelen wanneer u bij Kimpton Hotels & Restaurants verblijft. Deze leden zijn onderworpen aan alle algemene voorwaarden van een IHG Rewards-lidmaatschap, in aanvulling op de algemene voorwaarden die hier zijn uiteengezet.

   

Algemene voorwaarden IHG ® Business Rewards (exclusief Groot-China – vasteland van China, Hongkong, Macau, Taiwan)

 1. Het IHG® Business Rewards-programma wordt beheerd door Six Continents Hotels, Inc. (SCH) als onderdeel van het IHG® Rewards-programma en is ontworpen voor het toekennen van IHG Rewards-punten aan personen die zakelijke reizen boeken, zakelijke reis-/vergaderbureaus of personen die individuele boekingen doen als beloning voor in aanmerking komende uitgaven (hierna gedefinieerd) bij deelnemende hotels, onder de algemene voorwaarden van IHG Rewards (behalve zoals hierna beschreven) evenals de volgende algemene voorwaarden van IHG Business Rewards. 
 2. Lidmaatschap

 3. Lidmaatschap van IHG Business Rewards is onder de volgende voorwaarden beschikbaar voor personen die reizen voor bedrijven boeken, voor zakelijke reizigers en hun reisagenten: 
  1. Een zakelijke boeker is iemand die voor rekening van zijn of haar werkgever voor zakelijke doeleinden boekt en bij de betreffende hotels uitgaven doet die in aanmerking komen voor beloningen. 
  2. Onder een agent voor zakelijke reizen en/of zakelijke meetings wordt verstaan iemand die in dienst is van een bureau die reizen en bijeenkomsten boekt en voor zakelijke doeleinden in aanmerking komende uitgaven doet bij deelnemende hotels voor en namens zijn of haar klanten en die geen centrale, zakelijke overeenkomst met een IHG-bedrijf heeft lopen; niet direct en niet als lid van een groter agentschap of consortium bedrijven/agenten.
  3. Onder individuele boekers wordt verstaan iedereen die voor eigen rekening boekt en uitgaven doet die in aanmerking komen voor beloningen bij deelnemende hotels.
  4. Bedrijven en/of andere entiteiten kunnen zich niet inschrijven. 
  5. Agenten voor zakelijke reizen en/of zakelijke meetings die een centrale overeenkomst hebben lopen, of wiens bureau een dergelijke overeenkomst heeft met een IHG-bedrijf kunnen zich niet inschrijven.
 4. Om lid te kunnen worden van IHG Business Rewards, vragen we u de benodigde registratiegegevens te verstrekken via de IHG Business Rewards-website en daarbij te bevestigen dat u zowel de algemene voorwaarden van IHG Business Rewards als die van IHG Rewards accepteert. U kunt pas punten verdienen wanneer uw registratie als IHG Business Rewards-lid voltooid is.
 5. Alle IHG Business Rewards-leden moeten geldige contactgegevens verstrekken en deze up-to-date houden. Wanneer communicatie met een IHG Business Rewards-lid moet plaatsvinden, zal SCH gebruikmaken van de contactgegevens die het lid heeft verstrekt. SCH reserveert het recht om een account op te zeggen en/of iemands ledenpunten ongeldig te verklaren wanneer het eenzijdig vaststelt dat er meerdere e-mailadressen aan een account gekoppeld zijn en/of wanneer een account kennelijk geassocieerd kan worden met frauduleuze of opzettelijk oneigenlijke praktijken.
 6. Werknemers van SCH, of van welk IHG-bedrijf of IHG-hotelmerk dan ook mogen geen punten verdienen voor IHG Business Rewards-evenementen, a) niet in hun eigen hotel waar ze werkzaam zijn; en b) niet met betrekking tot het doen van boekingen namens SCH, een bedrijf van IHG of welk IHG-hotel dan ook.
 7. Leden kunnen hun lidmaatschap van IHG Business Rewards opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving (inclusief e-mail) gericht aan de IHG Rewards-klantenservice. Leden kunnen hun lidmaatschap van IHG Business Rewards opzeggen zonder verder hun lidmaatschap van de IHG Rewards op te zeggen, maar moeten wel lid blijven van IHG Rewards om ook lid van IHG Business Rewards te kunnen zijn. Meer informatie over het doen van reserveringen via IHG Business Rewards vindt u op de IHG Business Rewards-website.
 8. Juridische naleving en anticorruptie

 9. Deelname aan IHG Business Rewards en het verdienen of inwisselen van punten is nietig wanneer de geldende wetgeving zulks verklaart en is onderworpen aan de geldende wetten en voorschriften (met inbegrip van, om alle twijfel weg te nemen, anti-omkopingswetten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die internationaal gelden). 
 10. Sommige werkgevers voeren een beleid dat deelname door werknemers aan IHG Business Rewards verbiedt of beperkt en SCH aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor naleving van dergelijke beleidsrichtlijnen. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke interne beleidsrichtlijnen en procedures opgelegd door hun werkgever, en voor de naleving van elke andere regel of voorschrift waaraan zij zijn gehouden.
 11. Personen die zakelijke reizen boeken en/of zakelijke meetings organiseren hebben voor deelname aan IHG Business Rewards voorafgaande goedkeuring nodig van hun werkgever. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een dergelijke, voorafgaande goedkeuring en dienen middels het accepteren van de algemene voorwaarden tijdens het online registratieproces te bevestigen dat hun werkgever heeft ingestemd met deelname aan IHG Business Rewards. SCH kan op elk moment de schriftelijke goedkeuring van de werkgever opvragen ter controle en SCH behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van leden op te zeggen die een dergelijke schriftelijke goedkeuring niet kunnen overhandigen. Leden stemmen in met het vrijwaren van SCH en haar dochterondernemingen wat betreft schadeloosstellingen en met het verder niet aansprakelijk houden voor kosten en schade met betrekking tot claims van derden voortkomende uit de beschreven nalatigheid van een lid om voorafgaande goedkeuring van de werkgever te zoeken voor deelname aan IHG Business Rewards.
 12. IHG Business Rewards-leden die van werkgever veranderen, moeten (a) hun contactgegevens online wijzigen, (b) de voorafgaande goedkeuring van hun werkgever opnieuw verkrijgen en (c) alle eventuele overige informatie verstrekken die SCH kan vragen. Om twijfel te voorkomen melden we dat deze algemene voorwaarden bedoeld zijn voor het lid persoonlijk en volledig van toepassing zijn op het lid zelf, ongeacht eventuele veranderingen van werkgever.
 13. Deelnemende hotels

 14. IHG Business Rewards is beschikbaar voor in aanmerking komende uitgaven bij deelnemende hotels. De lijst met deelnemende hotels vindt u op de website van IHG® Business Rewards. IHG Army Hotels nemen geen deel aan IHG Business Rewards. Klik hier om de lijst met deelnemende hotels te bekijken. De lijst met deelnemende hotels kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen inzicht van SCH worden aangepast. 
 15. In aanmerking komende uitgaven

 16. In aanmerking komende uitgaven zijn onder andere uitgaven aan gastenkamers, vergaderingen en evenementen, conferentieruimtes, eet- en drankenservices gekoppeld aan vergaderingen en conferenties en all-inclusive vergaderarrangementen, alle onderhevig aan deze algemene voorwaarden.
 17. In aanmerking komende uitgaven zijn exclusief alle uitgaven door of via zakelijke reis-/vergaderingsvertegenwoordigers die een centrale pay-for-performance overeenkomst hebben met een IHG-bedrijf.
 18. Tenzij anders overeengekomen naar eigen inzicht van het relevante deelnemende hotel, kunnen er geen IHG Business Rewards-punten verdiend worden in combinatie met andere aanbiedingen/acties buiten het IHG Business Rewards-programma.
 19. In aanmerking komende uitgaven met betrekking tot gastenkamers betreffen alleen die gastenkamers die een IHG Business Rewards-lid boekt voor anderen. Uitgaven van een IHG Business Rewards-lid aan de eigen kamer zijn uitgesloten.
 20. In aanmerking komende uitgaven omvatten geen uitgaven in de vorm van belastingen, fooien, servicekosten, kosten van een derde verkoper/leverancier/intermediair, incidentele uitgaven waaronder individuele maaltijden en dranken, of andere uitgaven aan amusement.
 21. Punten verdienen

 22. Leden verdienen drie (3) IHG® Rewards-punten voor elke USD 1 of het equivalent daarvan in lokale valuta, uitgegeven aan in aanmerking komende bestedingen bij deelnemende hotels, mits voldaan wordt aan deze algemene voorwaarden. De punten worden afgerond naar het dichtstbijzijnde hele aantal punten. Alle IHG Rewards-punten die verdiend worden binnen het IHG Business Rewards-programma tellen mee voor de Elite-status van het IHG Rewards-lidmaatschap. Er kunnen geen Gold Elite-, Platinum Elite- en Spire Elite-bonuspunten worden verdiend met de punten die verdiend worden via het IHG Business Rewards-programma.
 23. Punten binnen het IHG Business Rewards-programma kunnen maar één keer verdiend worden en dan alleen in relatie met in aanmerking komende uitgaven. Alleen het IHG Business Rewards-lid dat rechtstreeks via de centrale reserveringskantoren van IHG, een van de websites van IHG of het deelnemende hotel boekt, komt in aanmerking voor de punten. Zakelijke boekers en individuele boekers kunnen geen punten verdienen voor boekingen die worden gedaan via een reisagent (dan wel bureau dat meetings en conferenties organiseert); niet online en niet offline. In het geval er een geschil ontstaat tussen IHG Business Rewards-leden die beiden dezelfde punten menen te kunnen claimen uit hoofde van gedane, in aanmerking komende uitgaven, is het SCH die naar eigen goeddunken beslist welk IHG Business Rewards-lid de punten mag bijschrijven en/of in welke verhouding de punten verdeeld worden. Dit besluit is vervolgens definitief en bindend voor deze betrokken leden van IHG Business Rewards.
 24. Tot twee leden kunnen overeenkomen de IHG Business Rewards-punten waarvoor in aanmerking komende uitgaven zijn gedaan met betrekking tot evenementen of meetings te delen.
 25. Deelnemers van dergelijke evenementen of meetings kunnen, ook al zijn ze zelf IHG Rewards-leden, geen punten verwachten wanneer hun verblijf op hun individuele kamer betaald wordt via een master-account.
 26. Tenzij anders geregeld door de algemene voorwaarden van de betreffende actie, kan tot een maximum van 60.000 punten verdiend worden met een bijeenkomst of evenement, met inbegrip van al de boekingen voor de gastenkamers en de andere in aanmerking komende uitgaven in relatie met die bijeenkomst of dat evenement. Twee of meer bijeenkomsten/evenementen gehouden door dezelfde organisatie op dezelfde datum/opeenvolgende data in hetzelfde deelnemende hotel worden beschouwd als één bijeenkomst/evenement.
 27. Ten aanzien van boekingen die rechtstreeks bij het hotel gedaan worden, moeten IHG Business Rewards-leden aankondigen dat ze IHG Business Rewards-punten willen verdienen met hun daarvoor in aanmerking komende uitgaven en moeten ze daarvoor hun IHG Business Rewards lidmaatschapsnummer verstrekken voordat ze de boeking voor de desbetreffende gastenkamers, vergaderingen en/of evenementen doen.
 28. Punten zullen binnen 45 dagen na de datum van de vergadering, het evenement of verblijf worden bijgeschreven op het IHG Business Rewards-account voor alle in aanmerking komende bestedingen, mits betaald is conform de relevante verkoop- en/of cateringovereenkomst met het deelnemende hotel.
 29. Het is aan de relevante belastingautoriteiten om te bepalen of belasting verschuldigd is over de verzamelde punten of beloningen via deelname aan het IHG Business Rewards-programma; met inbegrip van, zonder beperking, buitenlandse, federale, staats- en lokale belastingen, toeslagen, beveiligingskosten en vertrekbelastingen. In dat geval zijn aangifte en betaling in verband met de ontvangst en/of het gebruik van de punten en beloningen de verantwoordelijkheid van het lid zelf.
 30. Leden die menen dat de activiteit op hun account onjuist is, dienen in eerste instantie contact op te nemen met het desbetreffende deelnemende hotel. Alleen als ze vervolgens niet in staat zijn het nadere onderzoek af te sluiten, nemen ze contact op met het IHG Business Rewards reserverings- en servicecenter. Puntenaanpassingen worden niet meer dan 60 dagen na de datum van het afschrift verricht. Leden dienen alle hotelbonnetjes en -facturen te bewaren aangezien deze vereist zijn bij een verzoek om het aanpassen van punten.
 31. Rewards

 32. Het inwisselen van punten voor beloningen is onderworpen aan de algemene voorwaarden van IHG Rewards.
 33. IHG Rewards Meetings Credits zijn beschikbaar in de vorm van in te wisselen prepaidkaarten voor IHG Business Rewards-leden, tenzij dit wordt verboden door hun werkgevers. IHG Rewards Meeting Credits zijn een geldig betaalmiddel bij alle IHG hotelmerken in de hele wereld, behalve bij IHG Army Hotels en Kimpton Hotels & Restaurants. IHG Rewards Meeting Credits kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. Voor deze prepaidkaarten gelden algemene voorwaarden. Het gebruik van Meetings Credits telt niet mee als in aanmerking komende uitgaven met betrekking tot het IHG Business Rewards-programma.